Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teemas "Kaasatus" on 214 ettepanekut. Esita ka!
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Reykjavikis töötab suurepäraselt linna kodanikuportaal kus iga kodanik saab teha linnaelu arendamise osas ettepanekuid. Iga kuu saavad kõik kodanikud eelmise kuu ettepanekute üle hääletada ning 5 enim hääli kogunud ettepanekut võetakse reaalselt linnavalitsuses arutusele - mis iganes nende sisu ka ei oleks. See on äärmiselt positiivselt mõjunud...

292
3

Rahvakogu idee ja toimimine ei tohi olla ühekordne, kestes vaid 2013. aasta esimese kvartali jooksul. Loodetavasti laekub praeguseks kategoriseeritud temaatikasse ja selle temaatika piiride taha ka selliseid väärt ettepanekuid, mida käesoleva aasta järgnevate kvartalite jooksul saab viimistleda ja esitada ühiskonna järgmiste oluliste...

200
2

Ettenähtavas tulevikus jääb demokraatia peamiseks vormiks esindusdemokraatia, kuid rahvas kui kõrgeima võimu kandja peab omama võimalust sekkuda poliitikasse ka rahvaalgatuse korras. Selle võimaldamiseks tuleks arendada edasi veebilehte osale.ee, et selle kaudu oleks võimalik koguda toetajaid ka eelnõudele, mida kodanikud soovivad Riigikogule...

182
4

1. Mulle ei meeldi valida isiku kaudu erakonda. See on liiga ebamäärane. Ma soovin näha selgemalt, kuidas minu hääl mõjutab igapäevast elu.
2. Mulle ei meeldi olla seotud valimiste kaudu ühe erakonna ideoloogiaga 4 aastat. Elu on mitmekülgsem kui ühe erakonna ideoloogia.
3. Samas soovin ma ühiskondlikus elus kaasa lüüa nii palju kui võimalik...

151
27

Eelnevad aastad on näidanud, et paljud seadused on koostatud ning vastu võetud kiirustades, ilma nende võimalikke kõrvalmõjusi ning tagajärgi analüüsimata.
Spetsialistidena võiks kaasata ülikoolide õppejõude ning ka oma ala proffessionaalseid töötajaid.
Analüüsid ei peaks olema kohustuslikud vaid vabatahtlikud ning need annaks ülikoolide...

145
2

Põhiseaduse 46 sätestab: „Igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole. Vastamise korra sätestab seadus.“. Seni on seadusega täpsustamata, millises korras peab kodanike märgukirjadele vastama Riigikogu. Selle tõttu ei saa rahvas sisuliselt kasutada põhiseaduses sätestatud...

123
0

Eesti rahva väiksus ja haridustase vääriks õigust referendumiteks: seaduste algatamist referendumite kaudu, rahvast ohustavate ja mõne huvigrupi huvides toimivate seaduste vastuvõtmise takistamist ja ka end kompromiteerinud poliitikute tagasi kutsumise õigust. Praegusega on rahva võimalused mõjustada poliitikat üsna olematud ning poliitikud...

132
4

1.President ja õiguskantsler saavad valitseda 4+4 aastat järjest,oleks õiglane kui riigikogulasele kehtiks sama.See ei laseks neil mugavalt end tunda ja need,kes tegelikult soovivad midagi konkreetset teha on sellest ka huvitatud.Kuid peale 4-ja eemal oldud aastat saavad uuesti kandideerida aga konkreetsele isikule kogutud häältega,mitte nagu...

133
13

Panen ette avalikustada Internetis, kasvõi sellel aadressil kõik ettepanekud, mida huvigrupid, eksperdid ja vabaühendused on teinud kohalikele ja riiklikele võimuorganitele ning ka ajakirjandusele, kuid mis on kõrvale lükatud ilma piisava põhjenduseta. Siia võib lisada ka ettepanekud siinsele Rahvakogule, mida niteks ühe aasta jooksul pole...

118
2

Kodankud saavad valimiste vahelisel ajal avaliku võimu tegevust mõjutada, kui selleks on olemas selged õiguslikult mehhanismid. Eelkõige tuleb otsustusprotsessid teha jälgitavaks ja tagada avalikkusele võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid ettevalmistamisel olevate eelnõude kohta.

Üleminekut avatud õigusloomele näeb ette ka 2011. aastal...

87
1

Üks Eesti demokraatia olulisemaid igapäevaseid alustalasid on õiguskantsler. Tema poole saab pöörduda iga kodanik kui ta arvab, et mõni Eesti seadus ei ole kooskõlas Põhiseaduse või mõne muu Eesti seadusega. Riigikohus on aga oma 19.04.2005 otsuses leidnud, et õiguskantsleril ei ole õigust kontrollida Eesti seaduste vastavust Euroopa Liidu...

102
8

Selleks, et aru saada, miks üks seadus/määrus on just selline nagu ta on, tuleb vastava õigusakti seletuskirja paralleelselt õigusakti tekstiga täiendada ja kohendada. Kui õigusakt jõustub, peab olema avalikult kättesaadav ka seletuskirja aktuaalne tekst.
Valdavalt on nii, et Riigikokku menetlemiseks antud eelnõu muudetakse - juhtub,et...

75
1

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus näeb ette 1% hääleõiguslikel kodanikel võimaluse õigusakti eelnõusid. Kuid taolise esitatud eelnõu tagasi lükkamisega omavalitsusüksuse volikogu või valitsuse poolt ei kaasne mingeid tagajärgi. Ettepanek oleks juhul, kui kodanike algatatud eelnõud ei võeta vastu, tuleb see panna kohalikule rahvahääletusele...

72
5

Riigikogu kodukorras tuleks ette näha komisjonides toimuvate arutelude protokollimine ja avalikustamine nii, nagu see toimus 2003-2004. Nii oleks soovijatel võimalik saada infot arutelude käigust ja paremini mõista ettevalmistatavate otsuste poolt- ja vastuargumente, mis loob paremad võimalused kaasarääkimiseks.

Näiteks 2012. aasta sügisel...

64
0

Palju on räägitud kui oluline on kodanike kaasatus ka valimistevahelisel ajal. Hea võimalus selleks oleks rahvaalgatuse kaudu - st teatud arvu (täpne arv arutelu koht) kodanike toetuse korral (kasvõi petitsioon.ee lehe kaudu), oleks võimalik esitada eelnõu ideesid, kavandeid Riigikogule ning viimane omakorda on kohustatud seda ka menetlema....

64
8

Riigi demokraatlike põhimõtete kindlustamiseks on vaja välja töötada rahvast otse kaasav rahvaalgatuse ehk referendumi seadus, millega määratakse kindlaks rahvaalgatuste käivitamised nii KOV kui riigi tasandil ja nende seadusandlik, ehk kohustav väljund, st ühelgi hääletusel ei tohiks olla vaid nõuandev või soovitav mõju, sellest peaks riigikogu...

86
1

Seaduseelnõu sisu on selles, et rahvas saab nii algatada uusi otsuseid kui vetostada/tühistada juba vastuvõetud otsuseid samamoodi, nagu seda tehakse näiteks Šveitsis ja Saksamaal, aga ka USAs ja mitmel pool mujalgi (vt. linki vastavale kohaliku omavalitsuse tasandit puudutavale seaduseelnõule 477SE ja sõnavõttudele).
Rahval on õigus oma sõna...

68
1

Eestis toimub rahva osalemine seaduste ja muude avalikku tähendust omavate dokumentide väljatöötamises eelnõude avaliku konsulteerimise vormis lehe http://www.osale.ee kaudu. Tänapäeva Eesti kodanikuühiskonna suurenenud teadlikkuse taustal ei saa seda võimalust pidada enam piisavaks.

Minu ettepaneku sisu on astuda senisest konsulteerimise...

63
0

Kas sa oled mõelnud, et kuhu lähevad sinu maksud (tulumaks, sotsmaks, käibemaks jne.)?
Ei piisa ainult seaduse muutmisest ja kirjutamisest. See ei anna piisavat ülevaadet, mis riigis toimub.

Kaasaegse tehnoloogiaga on võimalik teha kaardi moodi veebirakendus.
Lühidalt peaks rakendus töötama näiteks nii:
Rakenduses paneb paika kodanik oma palga,...

71
6

Tänane seis riigis näitab kujukalt, et esindusdemokraatia ei täida oma eesmärki valitseda riiki viisil, mis parimal moel rahuldaks rahva ootusi. Riigikogu valimiste seadus on tema enese kätes ja see seadus taastoodab valimistel suures osas vana koosseisu. On välja kujunenud suur grupp nn. elukutselisi saadikuid. Ringkondadele määratud...

72
3

Olen erinevates rollides kogenud n-ö "linnukese pärast" eelnõude kooskõlastamisi. Pole kunagi kohanud, et kooskõlastamise aeg oleks enam kui kuu. Pigem ikka mõned nädalad. Selle ajaga jõuaks lugeda ja mõelda küll, kui see ongi sinu põhitöö. Kokku tulla arutada ja siis kooskõlastaja kirjalik seisukoht koostada - selleks ei jää aega. Teen...

49
1

Kaido Ole pakkus Presidendi kärajapäeval välja mõtte, et ühiskonnas toimuva üle arutlemine võiks alata algkoolis. Eeskujuks saaksime nt võtta enda põhjanaabrid, kus säärane õppemeetod humanitaarainetes juba eelkoolist alates on tavapraktika. Väga head eeskuju näitab ka Eesti oma VHK, kuid nende õppemeetodid on nad välja töötanud omal...

37
0

Kuna poliitikutel ja valitsuse liikmetel puudub õigus rahvalt nõu küsimata otsustada nii olulist küsimust, mis puudutab igat maksumaksjat, pensionäri ja toetuse saajat, teen ettepaneku panna astmelise tulumaksu küsimus rahvahääletusele.
Me tahtsime vabaks, me olime nõus sööma kartulikoori, me tahtsime Euroopasse, me peame ka saama kõik koos...

57
10

Volikogu komisjonidesse tuleb kohustulikus korras nimetada kodanikeühenduste esindaja, kes valitakse sinna kas kodanikeühenduste ümarlaua või muu kodanikke ühendava struktuuri poolt. Kohalikud inimesed saavad seeläbi võimaluse kaasa rääkida volikogu eelnõude vormistamisel. Et omavalitsuste territoorumitel elavad inimesed omavad palju...

51
5

Erakond Eestimaa Rohelised teeb ettepaneku, et Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjoni liikmeks kaasataks ka VEB fondi teemat hästi valdav ajakirjanik Toomas Kümmel, rahast ilmajäänud Eesti ettevõtete esindajad ning sõltumatud asjatundjad. Nende kaasamine suurendab lootust, et komisjoni töö on avalik ning vassimiste ja valetamiste jada saab lõpuks...

57
2

Igaühel on võimalus teha riigikogule seaduste muutmise, uute seaduste loomise, mõne eelnõu vastuvõtmise või tagasilükkamise, mõne poliitiku ametist taandamise või raha kuhugi suunamise ettepanekuid. Praeguse süsteemi järgi ei pea riigikogu rahvast üldse kuulama, v.a. siis kui nad ise küsivad (referendum), aga ega seda küsimist tihti ette tule,...

56
5

Teeksin ettepaneku, et kõik Eesti riigi majandusandmed s.t kõik kulud, tulud, varad ja kohustused oleks esitatud visuaalselt ning interaktiivselt veebirakendusena. Maksumaksjatenaoleme finantseerinud riigi raamatupidamise ülesehitust ja seega ka algandmed peaksid kuuluma maksumaksjatele. Ehk teisisõnu - kõik riigieelarves planeeritud 7 miljardit...

42
1

Iga Riigikokku või KOV volikokku minev eelnõu peab seadustatud korras omama/sisaldama lisana ettevaatamist võimalikke tagajärgede kohta nii juhul, kui eelnõu otsusena vastu võetakse kui ka selle tagasilükkamise puhuks. Prognoosinõude olulisus:
- motiveerib avalikku võimu kaasama vabaühendusi,
- kasvatab vabaühenduste vastutust sihtgrupi/avalikkuse...

27
2
44
1

Ettepanek luua käesoleva Rahvakoguga sarnane pidevalt toimiv veebikeskkond, mille kaudu on kodanikel võimalik esitada seaduseelnõusid ja parandusettepanekuid, mis võetakse teatava arvu poolthäälte kogumisel Riigikogu menetlusse.

52
0

Omademokraatia on suupärasem vaste arutlusdemokraatiale (deliberative democracy, edaspidi DD).

DD on suund demokraatia teoorias ja praktikas, selle sünniaajaks loetakse 1980ndate lõppu ja sünnikohaks Stanfordi Ülikooli. Sealtpeale on DD hoogsalt arenenud ja kogunud populaarsust, nii et tavaks on saanud kõnelda DD-st kui pöördest demokraatias. DD...

31
0

Praegune olukord ei võimalda pensionäridel ja väiksepalgalitel õigusabi saada. Näit. kui pensionär
tahab pärandada, peab ta päranduse müüma, et riigilõivu ja nottari tasu mksta. Kahjuks pole peale
seda enam midagi pärandada.

52
1

Rikastagem ja süvendagem esindusdemokraatiat arutlusdemokraatiaga!
Ettepanekud;
1) arutada Rahvakogu seisukohad läbi kodanikefoorumil,
2) luua arutlusdemokraatia edendamiseks institutsioon (näiteks Arutlusdemokraatia Instituut Koostöö Kogu juures),
3) teha vajalikud tõlked ja koostada ülevaade arutlusdemokraatia teooriatest ja praktikatest...

25
3

Need on vabatahtlikud spetsialistide nõuandvad ühendused kes koosneksid puhtalt kohalike oma ala spetsialistide a-poliitilistest esindajatest. Näiteks võiksid nemad kohalikus mastaabis olla spordiklubide-treenerite esindajad , õpetajate, meditsiinitöötajate, energeetikute, kaevurite, farmerite, väiketalunike, jahimeeste ,metsaomanike , erinevate...

30
7

Komisjon tuleb moodustada erakondadesse mittekuuluvatest haritlastest,ekspertidest juristidest. Uue põhisedusega tuleb muuta:
riigikogu olemust (riigikogu peab töötama TLS-alusel)
riigikogu ei tohi seada end väljaspoole seadusi mille ta ise on teinud.
riigi palgasüsteem vajab muutmist (igasugused endale palga määramised
tuleb ära jätta).J:N:E.

44
6

Tundub,et Rahvakogu praegune idee lähtub ajurünnaku kontseptsioonist ja hiljem toimetavad analüütikud ettepanekutega oma suva järgi.Arvan,et see pole päris see,mida me tahame.
Arutelude väljundina tahame ju tegelikult koostada seaduste muutmise eelnõusid,mida riigikogule esitada.See protsess ei saa olla ühesuunaline.Loomulikult on hea,et...

43
3

Kaasaegne tehnoloogiline baas (ID-kaart ja selle taristu) võimaldab esindusdemokraatiast loobumist ning selle asendamist "liquid Democracy" tüüpi otsedemokraatiaga. Seeläbi kaob vajadus seisuse järele, mis varem oli vajalik justkui valijate arvamuse transportimiseks parlamenti, kuivõrd kõik valijad isiklikult sinna ei mahtunud ega saanud ka...

28
5

Olen kindel et selline proffessoritest ja teadlastest koosnev nõuandev koda
annab ministritele ja teistele riigimeestele kvaliteetsemat abi kui praegu
seda suudavad nõunike armee ministeeriumites.
P.s. Arvan et kõik siin oma ettepanekid tegevad kodanikud peaks arvestama sellega, kui põhiseadust ei muudeta, on praegune ettevõtmine
poliitiline...

36
10

Kõik, kes Te siin esitate siin oma tahet, nõudke, et kasutataks Põhiseaduse 105. Ettepanekute kokkuvõte peab jõudma rahvahääletusele ja selle kaudu seaduseks. Ajalugu on näidanud, et riigikogust ei tule midagi mõistlikku.

40
5

Seada sisse internetipõhine valimislubaduste register, mis on kohustuslik kõigile Riigikokku kandideerivatele erakondadele ja üksikkandidaatidele. Lubadused sisestatakse formaliseeritud kujul koos tähtaegadega ning nende täitmine on erakondadele kohustuslik. Lubaduste täitmata jätmine toob kaasa vastutuse rahalise karistuse näol või mingil muul...

38
2

Hetkel on rahvakogu.ee portaalis palju ideid, mida ei toeta peale selle esitaja mitte keegi. Sellised ideed segavad ja risustavad tühja ballastina ülejäänuid, mõistlikumaid ideid.

Ettepanek oleks uusi ideid koheselt mitte avaldada - idee autor peab leidma oma ideele vähemalt 10 erinevat toetajat, kes sellele alla kirjutaks (näiteks peidetud lingi...

36
19

Küsimus pole ainult ettepanekute tegemise võimaluse andmises igaühele meist, vaid ka selle tehnilises teostuses.

Igal eelnõul on teatavasti oma standardne ülesehitus, samuti eelnõu seletuskirjal. Minu idee oleks selline, et praeguse osale.ee (või rahvakogu.ee või mõlema) raames tuleks luua igale kodanikule võimalus ise NÕUETEKOHASELT VORMISTATUD...

27
2

Mõte, mille kohaselt võiks tulevikus ideede esitamine ning nende avalikkuse ees propageerimine olla sarnane ülikooli lõputöö kaitsmisega – tekib eeldus, et idee autor ei lähe antud ettepaneku teemal mütsiga lööma ning ka reaalselt näeb vaeva, et siluda ja lihvida oma mõtetest välja vajaliku kuju ning olemusega teemant. Et idee autor oskaks ja...

39
3

Riigikogu komisjonide koosolekud ja otsused protokollida ja võimalus netis jälgida (ka järelvaadata).
Peaks olema Riigikogulaste videoselgitused/kommentaarid otsuste ja hääletuste kohta, mida saab netis jälgida(ka järelvaadata).

35
0

Lugedes tehtud ettepanekuid ilmneb, et:rahvas ei ole rahul:
- parteide rahastamisega riigi poolt ja sellega, et annetused ei ole läbipaistvad.
- erakondade (parteide) sisedemokraatiaga, parteide registreerimise tingimustega, aga samuti parteidesse kuulumise jätkumisega pärast valituks osutumist või ametisse astumist.
- täna kehtiva Riigikogu...

30
0

Mõte seisneks selles, et elanikud saaksid südamelt ära rääkida kõik probleemid, mis takistavad normaalset elamist ja kasvamist, ning õppimist ja tööl käimist ning nii edasi. Et siis veebisaidi vahendusel saaksid aidata soovijad, ning muredega inimesed end koondada ja abi vahendada.
Et ka vastavad ametkonnad näeksid nii paremini enda tegemata...

31
1

Keskvalimiskomisjon tuleks panna pidevalt tööle. Kui usaldame valimistulemusi, miks siis ei peaks olema võimalik iga tähtsa seaduse või rahvaalgatuse hääletamine digitaalselt. Kui ikka seadusloome tekitab ühiskonnas probleeme (ACTA) või vastuseisu, siis tänapäeval peaks selle lahendama referendumiga. Kuidas reeglid paika panna, seda on eespool...

29
3

läbi otseülekannete. Et rahvas näeks, millist taktikat üks või teine ümarlaua osapool kasutab See näitab väga selgelt parteikontoritest saadud partei liinisuunitlust.

31
2

Laiendada õiguskantsleri pädevust. Riigikogus hääletusele minevad eelnõud peavad omama õiguskantsleri hinnangut seaduseelnõu vastavuse kohta EV Põhiseadusele.

22
1

Ettepaneku autor Iia Vihtla, saabus e-posti teel:
Kodanikud peaksid saama võimaluse öelda seaduseloomes sõna sekka mitte ainult praegu, ühekordselt, vaid püsivalt. Kui Rahvakogu ideed lähevad Riigikokku n-ö hääletamisele, võib siiski juhtuda, et Riigikogu ei võta neid vastu või võtab vastu moonutatud kujul. Kuid kui enim poolthääli kogunud...

33
5

Kui Valitsus ei ole eelnõudele või tariifide(näiteks veeteede tasu) esitamisel lisanud vastavate teadlaste ja/või spetsialistide arvamusi, siis nõuda seda.

27
3

Ettepaneku esitaja: Albert Linntam. Ettepanek saabunud e-posti teel.

Vastav ettepanek puudutab Riigikogu alaliste komisjonide ning ministeeriumide tööd, kus valmivad enamike seaduste eelnõud. Esitatud ettepanekute analüüs ja arvesse (mitte)võtmise põhjendus peaks olema avalik - näiteks avaldatuna eelnõu seletuskirjas. Analüüsima peaks nii...

29
1

Valitsus võttis 27.12.2012.a sidevahendite kaudu läbiviidud istungil vastu otsuse saata Riigikogule arutamiseks ministeeriumidega ja asjaosalistega kokkuleppimata eelnõu.
Kaitse - ja Siseministeerium pole eelnõud kooskõlastanud.
Põllumajandusministeerium on esitanud märkused täienduseks, kooskõlastus puudub.
Rahandus- ja Justiitsministeerium (102...

24
1

....TÄHENDUSES-KEELES. Tegemist võiks olla sellise tasku formaadis seaduseid kokkuvõtva ja üldistava lühitõlgendusega. Täna on tekkinud olukord kus seadustest saavad aru suht kitsas ringkond juriste ning needki üle häda . Nii et mida improviseeriv jurist on –seda kõvem tegija. Aga rahval tuleb muudkui raha välja käia ja käia.

30
0

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Viia sisse rahvahääletus tähtsates riigielu küsimustes, mida viia läbi koos valimistega.

33
0

Mina olen Tartust ja mind on muserdanud olukord mis hetkel minu armsas kodulinnas valitseb ja kindlasti pole siinkohal tegu ainiti Tartu probleemiga, vaid üldise poliitilise suutmatusega lihtsa inimese arusaamu ja arvamisi arvesse võtta.
Tartus on palju furoori kütnud kesklinna ala detailplaneering, milles mulle näib et ärimehed on kaaperdanud...

25
1

Luua selline interneti keskkond, mille kaudu saaksid kõik kodamikud osaleda ID kaardi abil Riigikogu istungitel ning hääletada menetluses olevate eelnõude poolt või vastu. Esialgu oleks selline rahva hääl Riigikogule nõuandev. Tulemusi kuvatakse Riigikogu saalis suurel ekraanil. Saadikud saavad süsteemi kaudu hea ülevaade sellest, millistel...

30
3

Teha selline interneti keskond kus saaks hakata referendumeid koraldama, sama moodi nagu olid E valimised.

23
0

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Esindusdemokraatia asendamine kaalukamate otsuste osas osalise osalusdemokraatiga (Šveitsi eeskujul), kus rahval tekiks võimalus rohkemaks ja otsesemaks kaasarääkimiseks riigi ning omavalitsuse otsuste suhtes.

16
1

Ettepanku autor H.E Hain, saabus posti teel:
Seadustada kodanikualgatuse korras referendum kui teatud arv kodanikke seda vajalikuks peab.

32
1

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Valitud rahvasaadikutel peaks olema kohustus kord kvartalis käia rahva juures ja rääkima mida ja miks tehakse. Siis saaks ka inimesed kaasa rääkida. Samuti võimalus suhelda valijatega otse kui valijal on selleks soov.
Lisaks siia veel, et igal ametikohal peaks olema vastutus oma tegude eest.

32
0

Kuna praeguses Riigikogus surutakse otsused läbi kahe erakonna poolt, ei pruugi Riigikogu hääletus olla erapooletu.

34
2

Täna kehtiva Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 kohaselt on seaduste algatamise õigus:
1) Riigikogu liikmel;
2) Riigikogu fraktsioonil;
3) Riigikogu komisjonil;
4) Vabariigi Valitsusel;
5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks.

Minu ettepanek on täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 järgnevalt:
(1) Vähemalt ühel protsendil...

35
1

Teen ettepaneku kohustada Riigikogu kodulehel avaldama teavet personaalselt kõigi saadikute järgmise regionaalse valijatega kohtumise kohta, arhiveerides kohtumiste ajaloo, samuti meilidele vastamist kindlaksmääratud mõistliku aja jooksul.
Senini on side olnud vaid ühesuunaline, isegi vahetult enne valimisi moodustavad suure osa...

25
0

Avalik seadusloome.
-enne seaduse (või seadusemuudatuse) eelnõu kokkukirjutamist arutatakse riigikogu komisjonides eelnõu teesid läbi.Siis teesid avalikustatakse,et kodanikud saaksid teha ettepanekuid teeside täiendamiseks või muutmiseks.

-kõigil saadikutel peavad olema võrdsed õigused ja võimalused.Üksikud saadikud peavad saama osaleda...

37
3

Meil on toimiv valimissüsteem, mille kaudu saab iga kodanik teha valiku ja hääletada tema jaoks arvatavalt kõige sobilikuma kandidaadi poolt. Edasi tuleb tagada, et valitud isik saaks valijate tahet riigivalitsemisse edasi kanda - selleks on vaja , et valimisringkonnast enim hääli saanud hakkaksid istuma Toompeal või KOV-is.
Teiseks tuleb...

24
2

Kas keegi teab kedagi, kes on näinud riigikogulast või mõnda muud juhtpoliitikut, kes reageerib Riigikontrolli kriitikale adekvaatselt- st. võttes arutelusse kontrolli ettekandes välja toodud puudused? Seega tuleb välja töötada mehhanism, mille abil riigikontrolli töö muutuks tulemuslikuks - kõrvaldataks välja toodus puudused või vähemalt...

33
2

... ametnike vastu kes ei mõista tähendust, et riigiasutus ja selles töötavad ametnikud on INIMESELE mitte vastupidi. NAERATUSE, tähelepanu , elementaarse viisakuse õpetus ja selle IGAPÄEVANE KASUTUS KOHUSTUSLIKUKS. Ära on tüüdanud näha nende lappis ja tigedate-ükskõiksete nägudega ebaviisakaid teenindajaid, ametnikke. Ka Valitsus ega muud...

14
0

Luua kodanikeportaal (ID-kaardiga autenditav nagu see Rahvakogu siin), kus oleks üleval kõik Riigikogus hääletusele tulevad seaduseelnõud, millele on lisatud ka vastava valdkonna spetsialistide hinnangud (mõjude analüüs - täpselt nii nagu see on Rahvakogu portaalis).

Rahvas saaks siis kodanikuportaalis hääletada, kas pooldab antud eelnõud või...

25
3

Ennekõike tuleks sellesse jääkeldriprotsessi, s.t. tulemuste arutelule ja kokkuvõtete tegemisele kaasata kõik ametlikult registreeritud erakonnad.
Millise suva järgi tegi hr. president valiku?

20
0

peaks koostama loodav põhiseaduskomisjon, kaasates kasvõi sedasama Rahvakogu. Riigikogus peaks
kõik hääletused olema salajased. See annaks võimaluse saadikul hääletada vabalt , kartmatta kiusu.
Samuti on võmalik sellega kaotada riigikogu kummitempli roll. Kaotada tuleks parlamendi juures asuv
põhiseaduse komisjon, kui kahjulik tööriist, millega...

15
1

Kuna praktika näitab, et nn targad ja vaimueliit ei soovi võimueliidi poliitilisest kemplemisest osa võtta, teen ettepaneku asutada rahvavalimiste teel nõuandev ja samas ka vetot omav x liikmeline organ nt "Tarkade nõukoda", kellel oleks vastavalt rahvalt saadud mandaadile peale nõuandva rolli ka õigus mõjutada eesti elu valimistevahelisel...

22
5

Rahvale teada 1-2 kindlat päeva (näiteks reede ja laupäev) peaks olema riigikoguliikmetele kohtumiseks/suhtlemiseks valijatega oma ringkonnas üldsusele teadaolevas kindlas asukohas/ruumis. Kohtumisi peaks saama netis jälgida (ka järelvaadata).

27
0

Ettepaneku autor Argo Loo, saabus e-posti teel:
Olulisemad Eesti elu küsimused tuleb Sveitsi eeskujul otsustada ainult rahvahääletusel, kus hääletajatele antakse tasakaalustatud teave sõltumatult mõttekojalt.
Näiteks: Eesti Energia, Eesti metsa müük, oluliste hoonete ehitus riigi, maakonna, linna ja valla tasandil.
Olemasoleva seaduse...

17
0

Riigikogulased kaebavad, et naad peavad töötama 24t. päevas ja 365 päeva aastas, mis on Eesti
põhiseadusega ja EL-i inimõigustega vastuolus. Seega tuleb riigikogulaste töö viia kooskõlla põhiseadusega (töö ja puhkeseadus). Riikigogulaste põhitöö on seaduste loome. Vabastada riigikogulased
Igasugustest teistest ülesannetest ( riigi- äriettevõtetes...

32
0

Luua kodanikuportaal, kus rahvas lisaks ideede esitamisele (seaduste muutmiseks või vastuvõtmiseks) saaks nende üle ka hääletada (ID-kaardiga). Enim rahva seas toetust leidnud ideed läheksid automaatselt Riigikokku hääletamisele (nt igal kuul 10 enim toetust leidnud ideed).

31
5

Üheks oluliseks probleemiks Eesti Vabariigi hetkedemokraatias on kõrgeima võimu kandja, rahva alahindamine inimeste poolt, kes soovivad kodanikke esindada või seda juba tegelikult teevad. Agitatsiooniperioodil keeldutakse esitamast sisulist ülevaadet kavatsetavatest ja juba tehtud tegevustest. Selle asemel on ülekaalus loosungid, teesid või...

14
0
27
1

Tuleks luua veebirakendus, mis võimaldaks kodanikel ja vabaühendustel eelnõusid, mis Riigikogus, valitsuses, ministeeriumides ja volikogudes menetlusse lähevad, juba varakult kommenteerida ja täiendada. Eksperdid saaksid rakenduse kaudu ära märkida eelnõu sõnastusega kaasnevad ohud, sest juriidiline keelepruuk on tavakodanike jaoks keeruline....

24
0

Planeeringutega kavandatakse ja legaliseeritakse meie elukeskkonna muutusi, mis paraku toovad kaasa palju vaidlusi ja pahameelt. Kuigi planeerimisseaduse eesmärk on 1 lg 2 kohaselt tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks...

17
1

Arvutisimulatsioonid sotsiaalsete nähtuste modelleerimiseks (kasutamiseks nii Riigikogus kui ka ametnikele). Arvutisimulatsioonide tulemused (ka variandid, kommentaarid) peaksid olema ligipääsetavad ka rahvale.
Paljudes valdkondades kasutatakse probleemide uurimiseks ja lahenduseks arvutisimulatsioone (ilmastik, ookeanid, liiklus, universumi...

12
0

See tekitaks riigikogu(omavalitsuse volikogu) ja valija vahel vastastikku vastutuse tunde. Valija ei seletaks, et näed valisin ühe ja riigikokku partei pani teise. Riigikogu ja valitsus ei seletaks, et näe rahvas ei tea midagi. Muidugi siin peaks valitama piirkondade kaupa ja valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Siin peab olema...

20
0

Ettepaneku autor Anton Klotz, saabus e-posti teel:
Reaalne rahvahääletuste võimalus. Olen täiesti nõus sellega, et demokraatia ei tähenda pelgalt kodanike võimalust hääletada ühe või teise partei poolt üks kord nelja aasta tagant. Rahvahääletuse kaudu saavad Eesti elanikud alati mõjutada poliitikat. „Reaalne“ võimalus tähendab, et referendumi...

24
0

Eesti on põhiseaduslikus kriisis. Väljapääsu eeldus on selle kriisi täielik iseendale üles tunnistamine, Tõstatan ühisloomelise keskkonna loomise, kus inimesed üle kogu maa saaksid luua koos täieliku pildi korruptiivsetest poliitskandaalidest alates 20.08.1991 kuni tänapäevani.

21
0

2005. aasta 14. septembril kiitis riigikogu heaks Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21". Selle rakendusosas on tehtud ettepanek käivitada Rahvuslik Arenguvõrgustik ning luua riigikogus arengukomisjon.
SE21 neljandas peatükis on kirjas: „Eesti jätkusuutlikkuse vaatepunktist on Eestile sobivaim ... püsiva nn rahvusliku...

26
1

Kaasata on väga raske kodanikkonda, kes ei taha või ei oska kaasatud olla. Igas kohalikus omavalitsuses võiks läbi viia aktiivse kodaniku baaskursusi ja anda osalejale kätte käsiraamatu konkreetsete tegutsemisvõimalustega.

"Ole aktiivne kodanik!" ei ole hea nõuanne inimesele, kes ei tea, millised on tema võimalused sellekohaseks tõhusaks...

11
0

Avalikel hääletustel nõuda rahvasaadikutelt kuni 500 tähemärgilist seletuskirja sellele, miks kunatine valik teostati.
See annab kodanikule kindlustunde, et rahva esindajad mõtlevad enne kui ütlevad, Lisaks saavad kodanikud rohkem teavet otsuste sisu kohta. See võimaldab paremini otsustada järgmistel valimistel. Kaasamine selles mõttes, et toob...

14
0

Vaatasin videolõiku Rahvakogu mõttetalgutelt Rahvusraamatukogus. Juku Kalle Raid oli mures, et kui praegune aktsioon toimib "plokina" , siis mõne aja möödudes ploki mõju lahjeneb ja plokk mureneb. Tekib vajadus uue ploki järele.
Mõte selline: muuta Rahvakogu pidevalt toimivaks ja küpsemate ettepanekute/arvamust abil suunata Riigikogu komisjonide...

21
1

Riigikogu ei ole koht 4 aastaseks mõnusaks äraolemiseks. Saadik peab tundma vastutust ja kohustust teha oma tööd kohusetundlikult, parimal moel ja vastavalt antud lubadustele . Valitud saadikuid/ministreid kutsutakse tagasi kui seda toetab 5% valimisealisest elanikkonnast.

31
8

......ka reaalajas etteteatavalt kajastama. Kus esinevad , millistel sümpoosiumitel, konverentsidel , lintide läbilõikamisel , millal lennujaama saabub , millises maakonnas antud ajahetkel ollakse jnejne. Et rahvas saaks planeerida ka oma aega ning ise nende juurde minna ja nn. nööbist kinnivõtta (seda ka meedia kaamerate ja mikrofonide ees) ja...

18
0

Noored on Eesti riigi võtnud oma kätte - ja see on väga hea.
Samas on peansionärid saadetud nö aia taha, et nad noori ei segaks.
Kui aga arvestada "käibest" eemaldatud ressurssi, pole selline käitumine vast kõige otstarbekam.
Oleks mulle soodus, võtaksin oma ettevõttesse paar-kolm vajaliku kogemusega pensionäri tööle.
Siit alustaksingi...

25
0

Rohkem kaasatust (0)

Inge Pullat peaaegu 4 aastat

Omavalitsused peaksid juba kaasama MTÜ-sid ja inimesel peab olema õigus kaasatusele oma riigi juhtimisele. Rohkem tähelepanu lastele,vanuritele.

17
4

Regulatsioonidesse tuleks sisse viia Teenusmajanduskoja poolt sõnastatud hea õigusloome tava põhimõtted (vt http://teenusmajandus.ee). Lisaks on kaasamise käsitlusega oluline ära sõnastada üldtunnustatud ja aktsepteeritud lobireeglid, et seda tegevust oleks lihtne eristada mõjuvõimuga kauplemisest.

K.L. väikese grupi nimel

14
0

Ettepanek: President algatagu kiireloomuline põhiseaduse muutmine ( 103 punkt 5 alusel, algatamine Riigikogus 81 häält ja muudatuse vastuvõtmine 68 häält)
Põhiseaduse III peatüki 56-le lisada täiendav punkt: „3) rahvaalgatusega“. Riigikogul võtta vastu Rahvaalgatuse seadus, mis kehtestaks rahvaalgatuste korralduse vormi ja sisu põhimõtted ning...

22
1

Maksta eripensione ainult nendele kes puutuvad oma tööl kokku tervistkahjustavate ainetega ja
nendele kes rikivad oma eluga oma tööd tehes.

17
1

Ettepaneku autor Marek Tamm, saabus e-posti teel:
Olulisema tähtsusega riiklikud ja omavalitsuste küsimused otsustatakse osalusdemokraatia igaaastastel referendumitel mis toimuks eelkõige elektroonilises keskkonnas ja seda tehtaks iga aasta 20. Augustil.

10
1

... saaks riigi ja KOV-ide ametnike töid ja tegemisi iseloomustada, kritiseerida-kiita , suunata , ettepanekuid teha jne jne .

18
0

Enam vastukaja leidnud ettepanekud esitada rahvahääletusele. Mida rahvas otsustab, seda ta väärib. Ei ole õige, et erakondade rahastamise või Riigikogu valimiskorralduse otsustavad Riigikogu parteisõdurid.

36
5

Ettepaneku autor Henn Põldvee, saabus posti teel:
Anda rahvale seaduste algatamise õigus kui on kogutud vähemalt 25 000 kodaniku toetus.

26
1

Igale Eesti ID-kaardi omanikule naeratus, puhas õhk ja kvaliteetne talukaup ! Arendage väikeettevõtlust väikelinnades ja külades. Rahvas saab liikuda maal ringi, muutub elujõulisemaks.

7
0

Traditsiooniline ja esinduskoja kaudu seaduste andmise meetod tähendab põhimõtteliselt seda, et otsused sünnivad läbi avalike ja varjatud vaidluste, nõupidamiste; arvestatakse ja kaalutakse otsuste mõjusid ja vajadusel tehakse kompromisse - nii saab sündida seadus, mida tunnistavad ka need, kes ei ole seadusega päris rahul. Referendumite taga on...

19
5

... ehk internetikeskkonna poolt enim valitud-arutletud-kommenteeritud teemad ja suunad. Muidu istuvad seal ainult presidentuuri ja parteiliste kisakõride ( vabandan - nomenklatuursetest broileritest) esindajad kes siis enesele mugavaid teemasid (millest hiljem siis kogu selle tegelikku tühja sisu teades realiti mõnusalt mööda libiseda) välja...

10
2

Luua võimalus tasuta tervisepäevale igale kodanikule, tervisepäeval saab inimene anda kõik analüüsid,samuti kontrollitakse põhiliste organite töö ja üldtervis,koos koormustestiga jne.
Selline päev võiks vastavalt vanusele toimuda 3-1 aasta järel.
Mõte selles,et ennetada erinevaid haigusi ja saada varem haigused avastatud.
Selle võiks siduda...

5
0

Tuleks luua nutitelefoni rakendus, kus saaks ettepanekuid, referendume, hääletamist ja muud tarvilikku infot riigiga vahetada.

10
5

Rahvakogu, ja kogu Harta-liikumise üks pea-eesmärke peab olema rahvaalgatuse algatamise õiguse rahvale tagasi võitlemine.

ENNE EI LEPI!!!

Rahvaküsitluse kokku kutsumise piirmäära on keeruline kehtestada, kuid tegelikult seda ei olegi vaja. Kõige praktilisem oleks küsitlusi läbi viia kord aastas, ja panna hääletamisele näiteks 5 kõige enam toetust...

29
4

Kogu selle jama, mille poliitikud ja ametnikud kokku keeravad, aitab tavaliselt ära siluda suhtekorraldusfirma. Sellest tulenevalt tuleks asjad seada nii, et jamade kokkukeerajad ei saaks kasutada rahva raha eest demagoogide-keerutajate-mullimeeste-suhtekorraldusfirmade abi, vaid peaksid iseseisvalt hakkama saama. Sedasi oleks võimalik inimesi...

22
2

Priitahtlikud ärgitajad
Mitmed head algatused on sumbunud, kuna puudub mehhanism nende edasi menetlemiseks/arendamiseks. Iga kodanikualgatus vajab mehhanismi, muidu on see vaid õhu võngutamine. Mida teha? Näiteks päästekorralduses on meil nn riiklikud päästekomandod, priitahtlikud pritsumehed ja naabrit minnakse ikka aitama, ämber näpus, kui...

12
1

Rahvasaadik, andes lubadusi, ei tohi iilida vastutusest varem tehtu eest. Tagasiside peab töötama.
Aktsepteerides omandireformi ideed, teha põhjalik analüüs selle läbiviimise metoodika kohta Eestis.
Võtta kuulda kõik soovijad.
Negatiivsed tagajärjed likvideerida.

8
0

Kunagi peatati Riigikogus seaduseelnõu, mis lubas piirikülal määrata ise oma halduskuuluvus. Täna kehtib ikkagi Järvakandi-Kehtna valla näitel olukord, kus sotsialismis paikapandud külanõukogude piirid muudeti vallapiirideks, kus Kehtna valla Ahekõnnu ja Selja küla elaniku teed Järvakandi vallamajja saab mõõta alates paarisajast meetrist ja...

9
0

See üleskutse just tänastele poliitilistele ringkondadele ja eelkõige otseselt POLIITIKUTELE. Seda on tunda täna läbi massmeedia poliitmaastiku esinejatest . Inimesed tavatasemelt oma igapäeva töö kõrvalt ei peagi olema seadusloome tagamaade teadjad - nad pakuvad Rahvakogusse eelkõige neid isiklikke ideid mis tulevad otse südamest, näevad...

14
0

Võiks kaasata valitsusse ka opositsiooni esindajaid. Näit USA-s on praeguses demokraatia valitsuses kaitse- ja kaubandusminister on hoopis vabariiklased. Asjatundlikus ja järjepidevus peaksid olema määravad

13
1

Vähemalt pool Eesti elanikkonnast ei oska kasutada ID -kaardilugejat või ei oma arvutit.Kiiremas korras on vaja leida lahendus,et neile teha arvamuse avaldamine lihtsamaks

20
4

Keegi Lavrov Venemaalt arvab täpselt teadvat, et Eestis rikutakse inimõigusi. Viisavabaduse andmisel Venemaale on sel juhul oht, et need Lavrovi mõttes "inimõiguste rikkumised" võivad laieneda ka Eestisse viisavabalt tulnud vene kodanikele. Kuna Eestis on olukord nii hull, siis selleks, et vene kodanikke säästa inimõiguste rikkumise ohvriks...

23
3

Ettepaneku autor Peeter Tammistu, saabus e-posti teel:
Toetan J.Kivirähu ideed „Käivitada Rahvusliku Arenguvõrgustik ja luua riigikogus arengukomisjon”
Selles ettepanekus on kolm head alusideed:
-ideaalis peaks RA olema Eesti arengu ajutrust
-selleks kujunemise kõige olulisemaks eelduseks on seal tegutsevate inimeste professionaalsus ja autoriteet.
...

10
0

Kohtuseadust tuleb muuta. kohtuotsuste edasilükkamisi on liiga palju. Kohtus tehakse tsirkust. Näiteks,
Pärnu koerapiinamise lugu. Arvan et Eestis tuleb kehtesteda vandekohus.

35
2

Praegu on nii,et mingite uduste lubaduste:”tõstame,parandame,korraldame” peale on saadkud saanud neljaks aastaks mandaadi ja võivad vabalt teha otsuseid,millest kandidaadid valimiste ajal üldse ei rääkinud.Selge see,et jooksvaid pisiasju ei peagi valijatega kooskõlastama,aga suuremateks asjadeks mandaat alati õigust ei anna.Võtame näiteks EFSF-i...

13
3

Iga valdkond on kui mitte ainult, siis peaaegu ühe partei hallata. Muud maailmavaated on võimult puudu. Valdkonnasiseste asjade paremaks haldamiseks (ministeeriumid, linna/vallavalitsused) peab olema kaasatud ka muude maailmavaadete esindajaid, kel samas valdkonnas asjad teada: teistest erakondadest ja ka ja üksikkandidaate. Ehk talitseks...

12
0

Tänases olukorras, kus maa tühjeneb, väike-ettevõtlusel läheb seal raskemaks, samas kui maade kokkuost professionaliseerub, täheldan järgmisi arenguid ning panen nende parandamiseks ette konkreetse seadusetäienduse riigimaade võõrandamise korda.

Kohaliku elaniku positsiooni tuleks paranda võrreldes üleriigiliste kokkuostjatega, kelle eesmärk ei...

3
0

Закон о добрых традициях управления

В настоящее время поведение чиновников и политиков в нашей стране далеко от принципов добрых традиций управления. В условиях политизированности и даже в вопросах, где политизированность отсутствует, чиновники и политики за редким исключением не спешат разъяснять положения законов тем, кого эти законы...

4
0

Eesti suursaared - Saaremaa, Hiiumaa, Muhu - on Eruoopa Liidu mõistes saarelise staatusega, Eesti riigis aga võdsustatud mandriliste piirkondadega vaatamata saarte merelisele isoleeritusele. See on juba viinud rahvaarvu drastilisele langusele, mis ohustab omavalitsuslikku võimekust. Riik viib saartelt välja avalikud töökohad, ettevõtlus on...

16
0

Kahekojalise parlamendi loomine tagab:
1. kodanikuühenduste sisulise kaasamise
2. valdade ja maakondade tegeliku kaasamise Eesti riigi juhtimisse
3. omavahel rivaalitsevate ja "rahvale naeruks" (K. Pätsi väljend) erakondade ohjeldamise
4. vähendab rumalate ja "ostetud" otsuste vastuvõtmise võimalusi
5. tagab paremini Põhiseaduse põhieesmärgi...

22
6

Tundub, et omavalitsuste rollide ja optimaalse suuruse/piiride probleemi on püütud lahendada suvalise lahmimise meetodil, stiilis "teeme maakondadest omavalitsused", või läbimõtlemata käegalaskmisviisil "las igaüks liitub nagu ise tahab". Mõistagi on see muutunud iseenda paroodiaks.

Ettepanek on kutsuda kokku laiapõhjaline spetsialistide...

16
0

Seda ettepanekut on mind ajendanud tegema õõvastavad kogemused. Meenub majandusministeeriumi ametniku vastuväide (isegi vabatahtlikult kohale tulnud) teadlaste kaasamisele meretuuleparkide teemalisel koosolekul Rahvusraamatukogus 2009. aastal: teadlaste võtmiseks ei ole meil raha! Meenub maavalitsuse ametniku vabandus, et kui me asjatundjaid ka...

4
0

Põhiseaduse kohaselt on ülemvõim rahvas.Sellepärast pole taunitav ettepanekute käskiv kõneviis.Ettepanekud on tulnud rahva hulgast ja on rahva tahte avaldus mis on rahvaesindajatele
täitmiseks, mitte arutamiseks. Umbmäärane ( orjalik) kõneviis polekski sobilik oma tahte avaldamiseks.
Ärgu riigikogulased ja teised ametnikud pahandagu, kes teisiti...

8
0

Paljud head ettepanekud on tehtud, ruumi puudusel, lühendatult. Täjelikku mõtte teksti võiks meeskond
küsida mõtte avaldajalt (vajadusel).

8
0

Sest: "Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätestab igaühe õiguse mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu." Kui ettepanek kustub, siis tahan...

11
2

Rahvakogu teemad tuleks juba hilisemal arutlusel kaheks-kolmeks alateemaks lüüa. Esiteks need otsused mis aitaksid suht kiiresti tehniliselt esmajärjekorras ning odavalt stabiliseerida VALITSEVAT ebaõiglust juba eelseisvatel valimistel ja tänaste juba eelnevalt vastuvõetud kuid mittetoimivate seaduste raames.
Teises teemapaketis tuleks...

9
0

Kaasamine on protsess, mis nõuab mõlemalt osapoolelt (kaasaja ja kaasatav) aktiivsust. Käeolev ettepanek on suunatud eelkõige kaasajatele. Protsesse juhivad ning otsustusi teevad inimesed, mitte seadused, juhised ja koodeksid, mis vaid toetavat-suunavat funktsiooni omavad. Inimeste käitumine muutub, kui nad peavad käitumise muutust tähtsaks ja...

10
0

Toetan Tiina Jaaksoni ideed teha valimised tõmbeluku meetodil, ehk siis naised ja mehed vaheldumisi. Kõigile tuleb anda võrdsed võimalused, sõltumata soost ja nahavärvist vms., seetõttu ka väga hea idee ja tõepoolest tuleks lõpetada see, et inimese sugu prevaleerib mõistuse üle.

10
14

Abielus naised peaks saama võrdset palka Evelin Ilvesega. EL-s on kasutatakse võrd õiguslikku
printsiipi, miks Eestis teisiti on?

6
1

On aeg kaotada tõmbekeskused ja viia otsustamine tagasi maakondade tasandile. See pidurdaks maakondade rahvast tühjaks jooksmist ja suurendaks tööhõivet kohapeal. Ka leitakse kohapeal üleskerkinud probleemidele kõige optimaalsemad lahendused.

11
2

kui antakse just enda ümarlaua sees poliitikute survele järgi siis on ka selle kogu otsustega KÖÖGA. On aimdused-eeldused et tööse või ühiskondlikku analüüsi ja arutelusse võivad eelistatult valituks saada sellised nn. "pehmed" - kolmandajärgulised teemad mis üldplaanis midagi ei muuda . Heal juhul selline kosmeetika et pärast kinnitada laiale...

14
0

Ja pankade rahvalt kooritavatele teenustasudele ( näiteks nn.kaardi"hooldus"tasu ) panna piirangud. Viimasete uudiste järgi on pankade kasumimarginaal aastast aastasse pidevalt tõusnud, mis siis, et meil on olnud kriis ja rahvas aina enam vaesub. See tähendab, et tegu on liigkasuvõtmisega. Ja liigasuvõtjaid kui "tublisid tegijaid" tuleb selle...

8
0

Need organid ise valivad kes ja millisel istungil nende esindajad osalevad . Istungite päevakord ju teada ning vastava ala esindaja igakordselt osalema et siis ikka info nn. esimesest allikast tuleks. Muidugi ei tohiks see muutuda ühtede ja samade inimeste pärusmaaks ehk etteasteks , nagu selleks on Riigilepitaja Pärnaga , ametühingu muumia -...

9
3

Täna puudub sisuline koostöö parlamendi täiskogu ja Vabariigi Presidendi vahel. President kohtub küll vajadusel komisjonidega (Euroopa Liidu asjade komisjon, põhiseaduskomisjon jne), mis on aga kinniste uste taga peetavad arupidamised. Samuti peab President paraadkõnesid suure saali puldist. Kahjuks pole aga täna võimalust, kuidas Riigikogu...

10
4

Riikide vaheliste saatkondade loomine vähem strateegilistesse riikidesse tuleks peatada ja kus võimalik seada saadiku töö sisse koostöös Soome või mõne teise Euroopa riigi saatkonnaga. Säästetavate resursside arvelt peaks maksimaalselt looma teadus- ja ärivaldkondade esindusi ja esndajaid tööstuste keskmetes (nagu on IT esindus Silicon Valleys)....

6
6

KOV-de eelarvet mõjutav RK otsustus (seadus vm. norm, tuluosa nt. mõjutav või kohustusi lisav) vajab suuremat häälteenamust või otsustuse põhimõtteline osa KOV-de mingit lihttoetust enne jõustamist. Lihttoetusena on käsitletav suurem toetavate häälte arv võrreldes vastuhäältega. Siin variante, kas sellise otsuse teeb KOV valitsus, volikogu või...

1
0

Kui Inglismaa küsib sel teemal oma rahva arvamust, siis võiksime ka meie seda teha. Euroopa Liidust lahkumine rahvahääletusele!

4
3

Muuta Karistusseadustiku 33. Süüvõime sõnastust:

"Isik on süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt kümneaastane"

Praegune vanuseline piirang "neljateistaastane" on jäänud ajale jalgu.
Isikuvastased, narko-, üldohtlikud-, liiklus-, kahjustamise alased jne kuriteod ja süüteod on üha sagedamini alla neljateistaastaste poolt...

7
1
2
1

... ning rahvas telekate, raadiote, arvutite ette, nagu nõuka ajal olümpiamängude (eriti taliolümpiate) puhul tihti oli. Ja enne seda kõva promo ka teha. Ümarlaud võiks toimuda Jääkeldri asemel näiteks Saku Suurhallis. Meenutaks mitte ümarlauda, vaid avalikku poksimatsi vana süsteemi ja muutuste soovijate vahel. Kõva kätš tuleks!

10
6

Võru Linnavalitsus on võtnud vastu mitu vaieldavat otsust:
I.Linna heakorra teenus ostekse sisse Põlvast,Põlva ettevõte teostab "dessanti" iga päev Võrru,kus kulutatakse juba märkimisväärne kogus kütust ainult sõidule.

II.Müüdi maha strateegiline tegevusharu Võru Soojusvõrkude näol ja seda võileiva hinna eest.

II.Haridusreformi juurutamune nii...

11
1

Sisuliselt põlismaakondadega ühtelangevate valimisringkondades (1. Harju; 2. Tallinn; 3. Viru; 4. Tartu; 5. Võru; 6. Pärnu; 7. Lääne) oleks ka valimisvahelisel perioodil kodanike kaasamine oluliselt paremini korraldatav. Maakondlikult piiritletult saaks korraldada ka rahvaalgatuslikke poliitilise tahte avaldusi. Maakonnas on lihtne korraldada ka...

6
1

Teen ettepaneku suurendada kohaliku omavalitsuse volikogu töös otsuste langetamiseks vajalik poolhäälte arv 2/3 poolthäälte enamuseni, ja juhtudel, kus seadus nõuab täna volikogu koosseisu häälteenamust, vastavalt siis volikogu 2/3 häälteenamuseni. See garanteeriks selle, et mistahes volikogu otsustega on arvesse võetud vähemalt 2/3...

6
0

See oleks riigi kõrgeim kohus ja teostaks põhiseaduslikku järelvalvet alamastme kohtute tegevuse üle ja kodanike põhiõiguste,vabaduse ja kohustuste tagamisel ning välistaks Riigikohtu ühe enamhäälega lahendite vastuvõtmise,samuti Riigikohtu põhjendamata keeldumisi menetlusloa väljaandmisel.Konstitutsioonikohus peaks kindlustama EV kodanike...

7
0

Hetkel on olukord selline, et püsiv töövõimetus määratakse tähtajaga 6 kuud kuni 5 aastat.
Kui inimesel näiteks jalgu ei ole, siis milleks tõestada iga 5a järel, et tõesti ei ole jalgu?

Räägitakse isegi, et puue on ajas muutuv:
Puue on ajas muutuv ja mitmetahuline mõiste, mis esindab inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahelist suhet. Inimene,...

12
1

Eesti KAITSE vägi pole valitsejate isiklik Ihukaitse ja seda kasutada teiste riikide okupeerimiseks isiklikel eesmärkidel peab otsustama REFERENDUM.

12
13

Maksumaksjatel võiks olla võimalus tulumaksu maksmisel mingi osa makstavast tulumaksust kanda enda äranägemist mööda tema poolt valitud ministeeriumi arvele.

Näiteks: 20 % tulumaksu määra puhul , läheks 19% maksuameti arvele ( nagu ka praegu)
1% võiks maksumaksja maksta aga temale enim imponeeriva ministeeriumi kontole.

See ,millise ministeeriumi...

2
2

Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt ja efektiivselt toimiva osalusdemokraatiaga (võrgu)riigiks ning (globaalsest) neofeodaalsusest tulenevate kriiside toime pidurdamiseks::

1)kehtiv Erakonnaseadus seatakse rahvahääletusele tühistatamiseks...

1
0

Lõpetav jätk minu 29.01.2013.a. ettepanekule: "Kodanikud osalevad poliitilistes otsustustes uudse poliitilise volitamisega". Ettepaneku 1.osaga kattuv üldosa on lisades kaldjoontesse // paigutatuna.

/Eesti Vabariigi arendamiseks poliitilise ning ärieliidi seisuslikust neofeodaalsest riigist infoühiskonnaga, püsivalt tagasisidestatud, reaalselt...

1
0

Kõik, kes on rahvakogu aruteludel osalenud, teinud ettepanekuid, avaldanud oma arvamusi ja andnud erinevatele seisukohtadele poolt ja vastu hääli, peaksid saama ettepanekute üle otsustamisel osaleda (kui nad seda ise vähegi tahavad). Kedagi ei tohiks ukse taha jätta. "Teeme ära" aktsioonide käigus on ju seda laadi üritusi korraldatud. See ei...

1
0

Tervishoiu juhtimiseks eraldada tervihoid sotsiaalministri alluvusest ja moodustada eraldi tervishoiuministeerium eesotsas ministriga kellel om ravialane kõrgharidus.
Sotsiaalministri vastutusala on väga lai ja tervishoiu korraldamisega tegeleb sisuliselt asekantsler koos vastava osakonnaga. Samal ajal on hariduse ja kultuuri juhtimiseks eraldi...

8
4

Ja ametivande põhiliseks sisuks on truudus põhiseaduse preambuli vaimule. Kes seda ei suuda, see on ohuks Eesti rahvuse kestmajäämisele. Kes selle ettepaneku vastu on, sel on midagi varjata, ehk tegu võib olla sisse imbuda tahtva agendiga. Kõrgete riigiametnike al pean ma silmas ministreid, presidenti, õiguskantslerit jne. tavalistele...

3
0

Teeme Riigikogule vanaisade poolt valitud vanaemade ülemkoja.
Enne kui ettepaneku kergeks kaalud, pea vanaisa-vanaemaga nõu.
Vaevalt küll, et Sul selleks aega on. Riiki tarvis ruttu remontida ja ...

3
0

ehk piirkondliku AVATUD USTE PÄEVA kõikidele soovijatele isegi konkureerivatest erakondadest. Seal peaksid erakonnad aru andma oma tegemistest antud piirkonna ja Eesti riigi heaks tervikuna. Olen eelnevalt kirjutanud et taolisi kohtumisi peaksid tegema ka Riigikogu liikmed iseseisvalt. Aga poliit-kultuuri avamiseks peaksid ka erakonnad ise oma...

10
4

Olen veendumusel, et kaasatus peab saama seadusliku aluse. Et aga selleni jõuda, siis peab kaduma palju tähenduseta mõisteid seadustest. Mõned näited: vabariigi valitsus, vallavalitsus, riigisaladus jne., mis ei käsitle nimetatuid vastutavatena. Kõige väljatoomine oleks lõputu. Kuid kui säilib käsuliin, mis on vaid ühesuunaline, ei arene ja ei...

4
0

Me ei peaks killustama ühe kuu jooksul oma aega ja mõtteid nii erinevatel teemadel.
Minu ettepanek oleks, et võiksime hoopis "kuu teema" kaupa omi nägemusi kirja panna.
N:
Veebruar- maksuseadused ja nende muudatused.
Kui ühe kuu jooksul tegelda vaid ühe teemaga, siis saaksime ka üksteisele selgitada, kuidas on praegu ja kuidas oleks tegelikult...

1
0

1. Juunis keskel teabenõue Tallinnna linnakantseleile küsimusega, et kuidas saab riigikogu erakondade populaarsus aidata linna juhtimisel, ning kes andis käsu sellise küsitluse tellimiseks.
2. Juuni lõpus kiri andmekaitseinspektsioonile, et teabenõudele ei vastata. Suunatui edasi õiguskantsleri juurde.
3. Augustis avaldus õiguskantslerile.
4....

4
1

Ametnike tööalane atesteerimine viia igaaastaseks. Atesteerimisel anda hinnang ametijuhendi iga kohustuse täitmisele ja õiguse kasutamisele. Kohustuse igale punktile anda 5-palli süsteemis hinded täidetuse (saavutatud taseme) ja püüdluste aspektist. Hindajateks peavad olema vahetu ülemus, ametnik ise ja üks isik (meeskond), kes ametniku...

1
0

Arendada Rahvakogu edasi alternatiivseks institutsiooniks (mille loomist nägi ette ka Harta12), mille kaudu rahvas saaks edaspidi otse osaleda seadusloomes ja seaduste vastuvõtmisel.

Rahvakogust võiks saada TOMi ning osalusportaali edasiarendus, kus lisaks ideede esitamise generaatorile (mis on osalusportaalis päris hea) lisanduks ka mehhanism,...

1
0

Töökohtade loomisel ja materjaalsel tootmisel (tehased) on väga olulisel kohal tõelised insenerioskused mis määravad ettevõtmise edukuse.

6
0

Eesti Vabariigi Põhisedaduses on kirjas:
...
64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.
Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;
2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) tema...

11
0

Prioriteedid paika! Lasta rahvakogul hinnata erinevate valdkondade tähtsust riigi ja ühiskonna tseisukohalt ja see tähtsuse tabel võtta arvesse projektide rahastamise ja eelarve koostamise juures.

6
4

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Alaliselt annetustel ja vabatahtlikusel tegutsev organ. KOV RAHVAKOGU - 10% valimisõiguslike häältega 60 päeva jooksul tõstatatud küsimus tuleb võtta KOV-i volikogu menetlusse ja peab läbima kõik lugemised. 34% hääleõiguslike kodanike häältega 90 päeva jooksul tõstatatud küsimus tuleb panna...

5
0

Maksuhääletus (1)

Aarne Leisalu peaaegu 4 aastat

Maksustamine on ühiskondliku kokkuleppe küsimus. Käesoleval ajal on see siiski pigem kokkulepe koalitsioonierakondade vahel. Tulenevalt valija suurema kaasatuse vajalikkusest peaks valija saama mõjutada riigi juhtimist pidevamalt, kui vaid valimiste ajal. Ainult siis on võimalik vähendada kodaniku ja riigi kaugenemist, ametnikkonna...

10
4

Valimisseaduses ja rahastamise ettepanekud tuleb, juristide kaasabil,
vormida seaduseks ja anda otse Presidendile kinnitamiseks
Põhjus riigikogu(erakonnad) lihtsalt nullivad rahva tahte sest erakondade
esimehed (juhatused) ei anna praegust võimu kergelt käest.

36
13

siin taga hakkab juba lagunema! Tõlgendan: Tuleb kaotada riigiaparatuuril isegi võimalus omavolitseda rahvuslikuidentiteediga. Rongi mõnusaks sõiduks(arenguks) on rööpaid vaja, milleks riigi mõistes ongi rahvuslikidentiteet. Sellest tulenevad ka riigijuhtide volitused mandaadi näol, mille otseselt on riigijuhid volitusteta üle andnud...

3
0

Marek Strandberg kirjutas oma lõustaraamatus:

Kas rahvakogu on Eesti demokraatia proovikivi? Ilmselt mitte. Selleks on aga hoopis muu. Nimelt küsimus sellest, kas avalikkus saab lugeda rahvakogu ellukutsujate ja erinevate asjapulkade vahelist kirjavahetust rahvakogu ja sellega seotud tegelaste vahel. Näiteks kirjavahetust Praxisega, kes peaks...

4
0

Kui riik propageerib oma põhiülesannete, nagu kodanike tervise ja vara kaitsmine, üleandmist vabatahtlikele päästeorganisatsioonidele, siis võiks kasutada ka riigikogus sama printsiipi.
Ehk vabatahtlik riigikogu, kus saadikud töötavad missioonitundest, ilma palgata. Usun et meil on küll võimekaid inimesi kellel rahamuret ei ole ja kes sooviksid...

2
0

Eesmärk:
1. Luua esinduskogude liikmetele stiimul tööks vajalike teadmiste edasi arendamiseks.
2. Anda avalikusele võimalus paremini hinnata ja võrrelda poliitikute saavutusi, pühendumust ja efektiivsust.
3. Aidata muuta tihedamaks poliitikute suhtlemist erinevate huvigruppide, ekspertide ja kogu ülejäänud ühiskonnaga.

Meetmed:
1. Iga KOV volikogu...

3
1

Uute ettepanekute sisestamine ja sisestatud info korrastamine peaks toimuma paralleelselt. St juba praegu – jaanuaris peaks hakkama sisestatud ettepanekuid teemapunktide alla koondama: ntks
• Riigikogu liikmete töötasud ja hüvitised
• Riigikogu liikmete arvu vähendamine
• …
Siis selle konkreetse teemapunkti alla koondatakse kõik seni sisestatud...

14
0

Tasakaalustada ametkonnapõhine killustatud riiklik haldus ja riiklik maakondlik haldus, tugevdades regionaalset omavalitsuslikku juhtimiskorraldust.
Eesti arengu võimalus ja kasutamata potentsiaal on maakondliku juhtimise tugevdamine nii, et maakonna omavalitsused on ühiselt olulistesse otsustusprotsessidesse kaasatud. Selleks esitas Linnade ja...

1
0

kehtestada nõue, et eelarve hääletamisel peab seda toetama vähemalt 5% otsustuskogu koosseisus koalitsiooni mittekuuluvatest saadikutest. Protsent võib olla ka teine, näiteks seotud saadikugrupi või fraktsiooni moodustamise miinimumiga Riigikogu puhul, vm. loogilise miinimumiga volikogudele.
Eelarve on poliitikate realiseerimiseks väga oluline...

1
0

Kodanikuühendustel võiks olla nende tegutsemisvaldkonda puudutavate eelnõude algatamise õigus. See tagaks, et eelnõu esitavad vastava valdkonnaga kursis olevad inimesed. Tingimuseks võiks olla liikmete minimaalne arv, nt 300 või 500 vms, et oleks tagatud, et ühendus esindab piisaval arvul inimeste seisukohti. Loodetavasti tugevdaks see ka...

0
0

sündmuste info.

IT vahendite arendusel tuleks lähtuda sellest, et kodanik saaks lihtsalt jälgida, kuidas valitud esindaja kodanikke esindab.
Kõigega ei jõua kursis olla, kuid kui saaks jälgida enda valitud esindaja või usaldusväärse esindaja hääletamist ja sissekandeid nii, et alustaks valitud esindajast ning liiguks siis temaga seotud teemade...

0
0

kokkuvõtva analüüsi ja esitab omapoolse nägemuse kuidas poliitikuid sundida arvestama nende rahva ettepanekutega. Häda on eelkõige selles et antud ajahetkel puudub just poliitikute poolne valmisolek neid muutusi enesele isiklikul tasemel vastu võtta , aga selle erakondlikul tasemel ühiskonna seadustesse vormimisest rääkimatagi. Mis peaks olema...

9
0

Idee kohta üldiselt on materiale e-Riigi Akadeemia koduleheküljel. Kaasamise nõue KOV eelarvetes on sätestatud näiteks Ühendkuningriigis. Meil on mõttekas kaasav eelarvestamine sisse viia seadusandlikult seetõttu, et KOV rahastamises tuleb suur osa tasandusmaksete näol keskvalitsuse poolt, samuti oleks võimalik digitaalse identiteedi põhine...

1
0

Riigikogu eelnõude lugemine ja lõpphääletus, jagada riigikogu ja rahvakogu vahel.

Rahvakogus osalevate inimeste hääleõiguse määraks haridus.
Õppeprogrammi eduka läbimise korral, lisatakse rahvakogu keskkonda kodaniku hääleõiguse punktid. Erinevad haridusteed, tagavad kodaniku pädevuse vastavates valdkondades ja selle järgi määratakse kodanikule...

0
1

Ka nõukogude ajal oli jahindus Eestis seltsitegevus. Tänaseks on lisandunud jõukamate meelelahutuse mõõde. Kutsekoolis jahimeheks ei õpita. Jahiks on sisse toodud võõrliike, mis hävitavad mitte ainult kohalikke loomi, vaid ka kaitsealuseid taimi ja elupaiku, põllumajandussaake ja iluaedu. Nende hulgas on nii kiskjaid, rohusööjaid kui omnivoore;...

0
0

Maailmas on palju räägitud Direct Demokraatiast (ehk Otsedemokraatiast, lisainfo vt. http://et.wikipedia.org/wiki/Otsedemokraatia), kuid praktilist kasutamist vähemalt mina siiamaani ei näinud. Inimesed pole ka eriti rahul riigikogu tööprintsiibiga, kus pärast valimist tihti kõik poliitilised lubadused unustatakse ning puudub võimalus otsustele...

0
1

erakondade rahastamine, nagu ka perearstide ja muude institutsioonide, huvigruppide ja liikumiste rahastamine ning riigi- või KOVi eelarveliste töökohtade palkade tõstmine tuleks siduda üksteisega selliselt, et eelviidatud huvigrupid hakkaksid rahastatuse õiguse väljateenimiseks tooma reaalset kasu ühiskonnas raha teenivale, valdavale,...

0
0

Valimisnimekirjades tuleb keelata kandidaatide numbrite kasutamine, et kodanik oleks kohustatud kirjutama inimese nime mitte ettesöödetud numbri - loetavuse huvides kirjutada nimi trükitähtedega. Ainult sellisel moel on võimalik valija ja tema esindaja vahelist sidet suurendada, kuna siis on kodanik kohustatud jälgima oma esindajate tegevusi...

0
0

Riigikogu stenogrammidele tuleb juurde lisada ka videosalvestised istungitelt, kuna töötaval inimesel ei ole aega ega energiat stenogramme lugeda ning kirjatrükis ei ole võimalik näha erinevate osapoolte kehakeelt. Internetti peab üles laadima ka kõik komisjonide istungite videosalvestised, nende otsepilt ning ka stenogrammid. Otseülekanded...

0
0

Ebapiisava kaasamise probleem ei ole seotud otsustamise vaid otsuseni juhtiva kavandamisteekonnaga. Riiklikud strateegilised plaanid on enne avaldamist peidus ametnike kaustades ja kabinettides. Kodaniku osaks jääb võimalus öelda „ei“ või „jah“ või tavalisemalt võtta otsus teadmiseks.

Kaasava strateegiakujundusprotsessis peaks igal kodanikul...

0
0

Rahvakogu on RAHVA kogu.

Kui Juhan Liiv oma kuue Estonia teatri jaoks annetas, siis miks ei võiks igaüks meist, kes me usume oma rahvasse, vabatahtlikult loovutada mõned eurod, et ARUTLUSPÄEV
ikka toimuda saaks.

Viive-Riina Ruus

0
0

Kas olete kuulnud sellisest nähtusest nagu «kaasav eelarvemenetlus»? Kõlab igavalt? Tõsi, kuid sisu on kuldaväärt. See tähendab, et linna- ja vallakodanikud saavad hakata ise otsustama, millele kohaliku omavalitsuse eelarvet kulutada. Kas ehitada uus laste mänguväljak või remontida hoopis teid? Kas panustada kooli võimlasse või süvendada...

0
0

Keeleõpe (0)

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Üldhariduskoolides tuleb kohustuslik vene keel asendada saksa, prantsuse, hispaania, itaalia või mõne muu Euroopa riigi keelega, et kaasata Eesti rahvas Euroopa kultuuriruumi. Olgem eurooplased, aga jäägem eestlasteks!

0
0

Rahvakogu portaali ideel põhinev infosüsteem juurutada kõikide riigiametnike igapäevatöösse.

0
0

Kogu riigikogu seadusandlik menetlus (koos kaasneva alusdokumentatsiooniga) teha avalikuks ja parallellselt jälgitavaks/kommenteeritavaks mingis keskkonnas …näiteks Rahvakogu leheküljel oleks see võimalik. Riigikogu komsjonide töös teha põhjalik nimekiri küsimustest millised on põhjendatult salastatud (näiteks riigikaitse ja sisekaitse mõned...

0
0

Viimasel ajal on mõned poliitikud väitnud, et nemad arvestavad rahva arvamusega ning korraldavad küsitlusi rahva arvamuse teadasaamiseks.
Küsitlusi võib korraldada, kuid küsitluse käigus peaksid saama hääletada ainult need, keda see teema tegelikult puudutab.

Näited elust.
Kui Tallinnas korraldati küsitlus, et kas anda kõigile linnaelanikele 100%...

0
0

Viimasel ajal on saanud tavaks, et veebiväljaanded kustutavad täiesti eetikareeglitele vastavaid kommentaare ( Postimees kustutab rahva arvamusmälu ehk kommentaarid iga kolme kuu tagant automaatselt, ei tea kas praegu nii on, sest peale seda ma seda veebilehte ei külasta eriti ). Sedasi püütakse manipuleerida rahva arvamust. See meenutab juba...

3
3

.... alusdokumenti . Põhiseadus ei ole nn. POLIITILINE PÜHA LEHM , mille üle rahvas diskuteerida ei tohi !!! Korraldada ERAKORRALINE üldrahvalik referendum selle algatamiseks kuna tänaseks on see dokument ajast ja arust mida ükski poliitik ega ükski riigiamet praktiliselt millekski ei pea. Alustades Konstitutsioonikohtuga , Riigikohtuga ning...

13
2

Riigikogulased räägivad pidevalt sellest, kuidas nad oma valijatega kohtuvad. Mina pole veel kohanud ühtegi valijat, kes oma valituga kohtunud oleks. Samas, on ainult teatav hulk inimesi, kes vajavad oma valituga näost-näkku kohtumist. Need kellel on ehk mõni probleem. Enamiku puhul piisaks sellest, et järgmisteks valimisteks oleks võimalik luua...

1
0

See tähendaks siis seda, et riigikogulasteks võiksid kanditeerida poliitikat ja kõike sellega seonduvat õppinud inimesed. Mitte siis nii, et sinna lastakse kanditeerida meediastaaridel.
Näiteks, kui me laeva meeskonda valime inimesi, kes seda ametit õppinud ei ole, kui turvaline siis selle laevaga sõita oleks.
Kas riigikogulaste seas on läbi...

4
15

Rahvakogu tegeleks rahva heaolu ja arengu küsimustega, mis kaasaks valimistel kogu püsielanikkonna, nagu momendil kohalikel valimistel, et teada tendentse rahva seas ja maakogu, et seista riigi terviklikkuse ja esintatuse eest, selle valiksid kodakondsed. Isikuvalimistega säiliks pidev valijate kaasatus. Valdadel pole mõtet laialdasi kohustusi...

6
4

Riiklikult tähtsate arhitektuuri küsimuste lahendamiseks moodustada sõltumatutest arhitektidest kaasatav nõukoda.Nõukoda võiks olla viie liikmeline ja koosneda pädevatest spetsialistidest ,
keda saavad kaasata erinevad riiklikud ametid,vastava valdkonna probleemide lahendamisel.
Selline nõukoda võiks asendada riigiarhitekti institutsiooni.
...

0
1

KÕIKIDELT OSALEJATEL ISIKLIKULT. Põhjendusega, miks üks või teine teema-arvamusettepanek, tema või tema poolt esindatava liikumise arvamusel, võiks Eesti üldsust tervikuna huvitada või mittehuvitada. Kui juba mindi selle ümarlaua taha maha istuma, siis tuleb sellega kõigil osapooltel leppida ning selle tõdemusega oma kohus Eesti Rahva ees...

7
3

Poolt või Vastu (2)

Valdo Kivi peaaegu 4 aastat

Teen ettepaneku teha käesolev portaal ümber nii, et kui keegi hääletab poolt või vastu - läheb kirja AINULT koos põhjendusega.
SIIS on sellel mingisugune MÕTE, KASUTEGUR või tagasiside olemas.
praegu tuleb keegi, vajutab - vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu- vastu - vastu - vastu - ja see...

3
11

202 liikmeline Riigikogu on otsustamisel märksa laiapõhjalisem ja esindab suuremat valijate hulka.Samas kuna enamiku tähtsamate küsimuste otsustamisel kiidetakse heaks Euroopa Parlamendi otsused on töömaht ja vastustus tunduvalt vähenenud seega ei ole põhjust kogu aasta koos istuda. Samuti kurdavad tänased riigikogulased, et valitsus annab vähe...

0
6

Eestis on täna probleem kohati on mõned teemad väga keerulised mida peaks parlamendis käsitlema ja vajaks n.ö. kiireid otsuseid ning teiselt poolt kapseldub parlament mõningate väga põhimõtteliste otsuste puhul ning otsustel puudub laiem ühiskondlik kandepind.

Kui meie parlament oleks 2 kojaline:
41 liikmeline "professionaalide"koda - palgalised...

8
28

... ja tema kohast tuleviku Eestile? Sest kohati on tunne, et antud piirkonnas toimub Eesti huvisfäärist järk-järguline kaugenemine ning kohalikule elanikkonnale on jäänud riigi kohaleolek ja õiguslik staatus arusaamatult kaugeks kui mitte lausa uduseks. Samas pole suudetud tagada ka õigusliku keskkonna toimimist kohalike omavalitsuste töös....

3
4

Pake makroökonoomiliselt optimaalseid (suure tõenäosusega rahvusliku heaolu jätkusuutlikkuse mõttes arvestades nt ka nt määramatuseid ning poliitilisi kitsendusi ning on mitte-subjektiivsed ja -politikaansed) ettepanekuid Rahvakogule – SEADUSLOOMES OSALEMISE JA KAASAMISE RUBRIIGIS

A)

„Jõustada riigipiirest väljuvate investeeringute/laenude/raha...

1
2

"It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried". Sir Winston Churchill Briti poliitik (1874 - 1965)
Selles kuulsas tsitaadis esineb "except" sidesõnana. Ettepaneku kohaselt tõstaksime siis esindusdemokraatia, mille puudusi ju Churchill möönab, sinna tsitaadi tagumisse osasse "all the...

0
2

Закон о языке указывает, что эстонский язык следует знать на уровне "необходимом для предоставления услуг или для выполнения рабочих задач" (Статья 23)
(I) https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013

Уровень владения языком, согласно той же статье Закона о языке, устанавливает отдельным подзаконным актом - постановлением Правительства Эстонской...

0
6

Eesti riigis on integratsioonipoliitika, aga seni füüsiliselt peaaegu kõik tänavanimed on eestikeelsed ja seotud rahvus kultuuri mõjuga. Selleks et integratsiooni toetada pakkun

1. Tänavanimede sildid teha mitmes keeles
2. Luua mitmekultuursed tänavade nimed. nt. "Gonsiori / Lomonosovi tänav", "Rändla / Tšaikovski tänav", "Raua / Gogoli tänav"

...

0
14

Eeldused:
-Riigikogul (RK) on istungitel kokku sama palju hääli kui oli valijaid.
-Partei nimekiri (järjestus) valimistel on vältimatu kuna poliitik peab ikkagi debattides nn. välja vedama. (muidugi võiks olla kahepolaarne hääletus)
-Paljud hääletavad parteid ning ületõstetud hääled oleksid nn. ‘Hallid hääled’. (HH) Need jagunevad võrdselt RK'u...

3
3

Kõik Rahvakogu.ee's tehtud ettepanekud rahvahääletusele!

13
15

Kuna Eesti on nii väike riik ja meil elab nii vähe inimesi, siis oleks mõistlik asjad korraldada selliselt, et iga eestlane saaks vähemalt ühe korra proovida mõnda järgmistest ametitest: Eesti Vabariigi president, Eesti Vabariigi peaminister, Riigikogu liige jne. Tagasihoidlikumad inimesed aga võiksid olla linnapead, maavanemad, volikogu...

4
21

Государству следует особенно бороться с разжиганием розни, построенном на использовании производных терминов от слов или словосочетаний "оккупация" или "рука Кремля" в отношении людей неэстонской национальности.

Тема "оккупантов" и "руки Кремля" используется для поиска врагов (разжигания розни) и отвлекает наше общество от решения настоящих...

0
12

Luua ka Eestis kaheastmeline parlament. Praegune riigikogu võiks jääda nn. "ülemkojaks" ja koosneda 51-st liikmest.teiseks astmeks võiks olla nn "alamkoda" ja sinna võiks kuuluda ca. 101 liiget ja see peaks töötama ühiskondlikel alustel. Alamkotta võiksid kandideerida nii üksikliikmed kui ka valimisliidud. "Ülemkoda" ei saaks vastu võtta ühtegi...

15
30

Lõpetada see pull, kus mõni meie välisminister, kellele mõni ülemere poliitik patsutab õlale ja palub saata meie poisse sinna või teise kriisikoldesse, kohe jookseb keel ripakil Valitsusse ja Riigikokku promo tegema. Nii väikese rahva puhul on iga hing ka oma maal tarvis. Eriti arvestades asjaoluga, kui palju meid siin ennast surnuks...

28
25

Mõned riigikogu kohad võiksid kuuluda rahvale. Kuna kõik riigikogu istungid on avalikud, võiks inimestel olla võimalus interneti teel ka riigikogu istungitel kaasa hääletada. Riigikogu liikmed hääletavad teemasid, mis puudutavad rahvaküsimusi ja tihti teab rahvas rohkem päris elust kui nemad. Miks mitte siis anda mõned riigikogu hääled...

9
27

Kuna eestis elavatest 35 % on slaavlased. Vene keel, kultuur ja venelased aga ei mahu eesti kultuuriruumi. Nendega võitlevad keeleinspektsioon ja haridusministeerium Mille tagajärjel üle 120 000 on sunnitud end määratlema Venemaa kodanikena. Ligi 100 000 inimest on juba üle kahekümne aasta „mittekodaniku“ staatusega. Ligi 100 000 on sunnitud...

2
62

Seadusi ei saa teha ega hääletada ainult kõhutunde järgi. Hetkel tulevad sisulised poolt- või vastuargumendid põhiliselt parteikontorist või ministeeriumist. Rahvasaadiku autonoomia ja seadusloome kvaliteedi huvides tuleks võimaldada igale Riigikogu liikmele üks assistent, kelle üheks ülesandeks on eelnõude analüüsimine vastavalt saadiku...

25
111