Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Teemas "Sundpolitiseerimine" on 79 ettepanekut. Esita ka!
Järjesta aja / toetuse / vastuhäälte / arutelude / juhuslik põhjal.

Teen ettepaneku lõpetada poliitikute (riigikogu, valla –ja linnavolikogu liikmete) kaasamine munitsipaal- ja riigiettevõtete, sihtasutuste ja spordialaliitude nõukogudesse. Eriti sihtasutuste (näiteks haiglad või EAS) töö ülepolitiseerimine, poliitikute poolne mõju avaldamine või protsesside takistamine on suureks konfliktide allikaks ja tööd...

334
6

Kõik ametnikud tuleb depolitiseerida. Ametnik peab teenima rahvast, mitte erakonda.
Meil on vaja (erialaliselt) haritud ametnikke, aga mitte partei kaudu karjääri üritavaid diletante. Haritud ja oma asja hästi tundev ametnik peab saama väärikat palka, kuid pühenduma 100% rahva teenimisele. Kahte kuningat teenida ei saa - seega tuleb ametnikke...

257
12

Väga kalliks lähevad meile küll "õigest" parteist, kuid asjatundmatu ametniku vead.
Ettepanek: Spetsiifilistes valdkondades, nagu näiteks transport, teedeehitus, linnaplaneerimine, keskonnakaitse jne töötamiseks peab ametnik kohustuslikult omama eriharidust vastavas valdkonnas

259
13

Eestis on esile kerkinud probleem keskhariduse astme koolijuhtide erakonnastumisega. Mõnes munitsipaliteedis (näiteks Narva linn) enamus gümnaasiumijuhtidest on erakondliku kuuluvusega. Tallinnas umbes kolmandik. Direktorite otsus on tihtipeale ajendatud mitte ainult soovist toetada maailmavaadet, vaid eelkõige karjuvast vajadusest leida koolile...

194
9

Partokraatia üheks võimaluseks kuulekaid saadikuid “premeerida”,on nende sokutamine mõnda riigi või kohaliku omavaltsuse poliitilisele ametikohale.Sedasorti poliitilised ametnikud ei ole üldjuhul eriti pädevad ja toovad ühiskonnale rohkem kahju kui kasu.Tihtipeale ei tee nad muud kui korraldavad riigi raha eest enda isiklikku valimiskampaaniat....

176
16

Ühiskondliku ruumi sundpolitiseerimine ja -parteistamine algab kohalike omavalitsuste tasandilt ning selle pidurdamiseks tuleks muuta kohaliku omavalitsuse valimise seadust: minna üle süsteemile, mille puhul osutuvad valituks valimisringkonnas kõige rohkem hääli saanud kandidaadid, nimekirjast sõltumata.

Kui hetkel kehtiv valimissüsteem...

141
6

Kohaliku omavalitsuse töötajaid, kes tegelevad teatud konkreetse valdkonna juhitmisega, peab saama valida ainult lähtudes oskustest ja teadmistest. Praegune praktika, kus näiteks abivallavanemad pannakse paika koalisatsioonilepinguga, lubab otsuste tegemise juurde ebapädevaid, suuresti parteide tagatubadest sõltuvaid isikuid. Suurte ja...

128
0

Teen ettepaneku maavalitsuste tegevuse ümberkorraldamiseks ning maavanema institutsiooni lõpetamiseks
Vahendite jagamine ja otsustusõigus on koondatud ministeeriumite pädevusse, mistõttu on maavalitsuse roll pelgalt ministrite otsuste vahendamine.
Sisuliselt ei ole maavanemal enam pädevust maakonna ulatusega protsesse juhtida.
Maavanemad ei täida...

111
22
110
14

Kaotada riigikogulaste tasustamine riigiettevõtete nõukogudes, nende palk maha 50%.
Riigikogu liige peab olema veendunud eesti asja ajaja, praegu kahjuks vaid 20% jagab oma tegude sisu ja tähtsust

120
10

Kuigi meie vabariigi põhiseadus keelab selgesõnaliselt riigikogulastel olla kohakaaslasena teistes riigiametites, siis erakondade toel ja heakskiidul eiratakse seda klauslit. Kui riigifirmade nõukogude liikmed vastutaksid konkreetselt selle firma juhtimisel tehtud väärotsuste (Estonian Air), väärtegude (vargus Riigi teraviljasalves ja Eesti...

97
1

Ükskõik millisel positsioonil tegutsemisega kaasneb vastutus nii tegevuse kui ka tulemuste ja tagajärgede eest.
Kõikide, aga eelkõige strateegiliste otsustega kaasneb aruandlus ja vastutus. Senikaua kuni otsustajate isiklik vastutus puudub, on uks valla jokk skeemidele, poliitbroileritele ja mitte-midagi tegijatele. Senikaua kuni puudub ametnike...

113
6

1. Äriseadustiku järgi vastutavad nõukogu liikmed valede otsuste eest. Kahjuks on Riigikogu liikmetel puutumatus.
2. Nõukogu liikmed peaksid olema professionaalsed. Paljudel Riigikogu liikmetel puudub töökogemus rääkimata töökogemusest juhitava ettevõtte tegevusvaldkonnas.
3. Poliitikud ettevõtete nõukogus suurendavad usaldamatust poliitikute...

82
2
67
13

Viimastel aegadel püüavad ministrid sokutada ministeeriumidesse tööle erinevatele ametikohtadele endale sobivaid inimesi, kes ei oma nimetatud ametikohale sobivat haridust ja teadmisi. Nende isikute sobimatus on viinud ja viib ka edaspidi suurte segaduste ja kahjudeni erinevates ametkondades. Näiteks, momendil kavandatav siseministeeriumi...

64
5

pakun, et segaduse ja pingete lõpetamiseks tuleks defineerida poliitilised ametikohad ja need kohad, kus see väga selgelt on lubamatu. Ministrid on poliitikud. Ministrite nn poliitnõunikud on aga juba erakonna jooksupoisid, kellele makstakse riigi palka.
Kuna ei saa keelata inimestele poliitilist kuuluvust omada, saab siiski defineerida ametid,...

54
5
54
2

Ühe varasema ettepaneku (ametnike depolitiseerimine) puhul samas rubriigis tekkis muuhulgas elav mõttevahetus poliitilise ametikoha osas. Püüan siinkohal defineerida erinevaid teenistujaid selle diskussiooni valguses ja tarbeks. Ideaalis võiks siis olla nii:
POLIITILISED AMETNIKUD
Selliste n-ö poliitiliste nõunike vajaduse üle võib eraldi arutada,...

55
1

Erakondlikus sõltuvuses isikud erinevatel ametikohtadel on probleemne teema. Ei tunduks ju õige kui näiteks vallavolikogu liige on ka õpetaja.
Olgugi, et see on vale, võib õpetaja ikkagi leida endal olevat rohkem õigusi ja neid kuritarvitada. Õpetajal ei ole õigust sekkuda lapse eraellu küsides/uurides, mis toimub kodus jne. Veel vähem võib ta...

67
13

Saadik peab tegema oma tööd pühendumusega, ausalt ja omakasupüüdmatult. Saadiku mõjuvõimu kasutamine mistahes avaliku sektori ametiasutuse suhtes peab olema välistatud.

54
2

Sundpolitiseerimine kui protsess on.....nagu pimedas ja teki all. Selgitada, kes sääl kellega ja mida tegi....
Põhjused on aga selged - mõjuvõimuga kauplemine. Kui saab lehmakauplemisel piirid, küll kaob ka (enamasti) vanemate härrasmeeste mitmekaupa ja häbelikult teki alla sekeldama kobimine.

50
0

Ettepaneku autor Mati Kiho, saabus e-posti teel:
Riigiettevõtete nõukogudesse, ministeeriumite kantsleriteks ja ametnikeks saamiseks tuleb läbida konkreetne konkurss. Sama kehtib ka riigiettevõtete juhatuse liikmetele.

39
0

Loeme lehtedest, kuidas tekib järjest juurde nõunike, abiliste jne ametikohti. Viitan ka artiklile tänases Postimehes, kus kirjeldati Nõmme linnaosavalitsuses linnaosa vanema asetäitja parteilist ametikohta. Selline asi tuleb lõpetada.

36
0

Idee rakendmisel- keelatud kuuluda avliku sektori ametnikel erekonda/parteisse muudaks ka romavalitsusi ja riigikogu, valitsusest rääkimata - saavutaksime kodanikuühiskonna vabameeste/naiste kogukondadena.
Eesti ühiskond teadlike kodanikena on väärtuslikum kui killustunud ja ülepolitiseeritud elukorraldus.
Ametitesse nimetamine ja valimine olgu...

45
9

Tõlgendagem ametiisiku määratlust nii: igaüks, kes saab palka (mistahes nime all see ei oleks)avaliku sektori eelarvest, on ametiisik.
Järgmiseks:
Riigikogulase aja on "ostnud" valija: riigikogu ise on enda jaoks määranud, et ta ei puhka (formaal-juriidiliselt), vaid on ametis 24/7. Seega võib riigikogulane saada maksumaksjalt saadavat töötasu...

36
0

Tippjuhtide konkursi kandidaadid võiksid olla avalikud (vähemalt need, kes saavad edasi CV voorust järgmisesse). See aitaks kaasa diskusiooni tekkele - kes on siis õige juht antud kohale. Ühtlasi võimaldaks vajadusel leida üles nö. peidetud poliitikud. Kui ametikohale kandideerib poliitik, kes on sobiva tausta-haridusega aitaks see selgitada, et...

38
2

Tallinna OV valimistel piirkondade võitjad valivad abi-linnapead vetoõigusega oma piirkonda puudutavates küsimustes. Linnapeaks üldhäälte võitja.

37
9

koos Prokuratuuriga ja kõik muud taolised jõustruktuuridest Eesti riigi organid. Eelkõige üleskutse just nende eelnimetatud organite töötajatele, juhtidele. Lõpetagem olukorra kui Te olete ühe või teise poliitilise liikumise või muu huvigrupi diktaadi pikenduseks-käpiknukuks. Siia võiks lisada ka MAKSUAMETI. Ärge laske end kasutada ning pärast...

37
0

Ettepaneku autor Jaan Luks, saabus e-posti teel:
Seadusega peaks olema kehtestatud nimekiri ametitest, kus ei tohi olla erakonna liige. Praegu kehtiva erakonnaseaduse paragrahv 5 (3) sätestab väga kitsa ringi ametikohti, kus ei või olla erakonna liige. Sellesse nimekirja tuleb teha oluline täiendus. Erakondlik kuuluvus tuleb peatada või seda ei...

33
0

Ettepaneku autor Tiit Villig, saabus e-posti teel:
Keelata riigi- ja kohalikku võimu teostavate asutuste töötajatel erakondadesse kuulumine.

28
2
26
0

Kaotada ja koondada maavalitsused ja maavanemad. Kes on kui valitseva partei ustavad jüngrid ja käepikendused.

41
14

Riigikohtu lahend nr 3-1-1-23-12 näitas ära, et mõjuvõimuga kauplemise säte karistusseadustikus on sisutühi. Seetõttu tuleks karistusseadustikus ümbersõnastada nii aktiivne kui ka passiivne mõjuvõimuga kauplemine kriminaakuriteona ja töötada välja selgem regulatsioon, millistele kuriteokoosseisudele tuleks seda rakendada.

Välistada tuleks...

23
0

Allpool toodud põhimõtete järgimine nõukogude koostamisel lõpetaks kogu iseseisvuse aja kestnud parteisõdurite ja "universaalsete oskustega" sponsorite piinliku tralli nõukogude tulukate-mõjukate kohtade ümber.
Lõpeks ka seda janti saatnud kord vaibuv,kord ägenev koalistsiooni partnerite vaheline nägelemine.Juhatusele avaneks lõpuks ometi...

19
0

Riigiettevõtete nõukogu liikmed saavad olla ainult alapõhiste teadmistega isikud. Nõukogu liikmetel lasub ka vastutus ja aruandluse kohustus ministrile /Nõukogu on organ, kes planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle./Riiklike aktsiaseltside kodulehel avaldatake eelmise...

23
4

Kui riigikogu valimiste rahastamise väärtarvitused toimuvad valdavalt riigi poolt riigikogus esindatud erakondadele ebamõistlikult suurte rahasummade andmise teel, nii et olulist osa sellest rahast kasutatakse valimiskampaaniate finantseerimiseks (resp. nende võlgade tasumiseks), siis kohaliku omavalitsuste valimiste rahastamise valdkonnas on...

9
0

Tean, et põhiseaduskomisjon arutab seda kuidas majanduskomisjon riigile kuuluvate äriühingute nõukogu liikmeid edaspidi nimetama hakkab, et lõpetada võimude lahususe riive. Ma läheksin siit veel sammukese edasi (ehk ei murra lahtisest uksest sisse) ja muudaks riigile ja kohaliku omavalitsuse üksustele kuuluvate ühingute juhtimisstruktuuri.
...

24
1

Meie riigi üks omavalitsus käitub nii nagu polekski tegemist selle riigi KOV-ga, vähe sellest, riigi pealinnaga. Absoluutne võim on demokraatlikul teel loonud absoluutismile sarnaneva omavalitsemise ja karistamatuse. Sellepärast teen ettepaneku haldusreformi käigus osaliselt võrdsustada ka KOV-e ning moodustada Suur-Tallinn, mis koosneks mitte...

24
7

Sisse viia lühiajalised piirangud valimisseadusesse põhimõttel 60/40 . Erakonnad on juba nii mugavaks läinud et hoitakse kümne küünega kinni juba eelnevatel aastatel sissetöötatud maakondades ega üritatagi eriti laieneda või oma sõnumit aktiivselt levitada naaber maakonnas. Kuna see olevat kallis või olevat sinna raske ennast sisse süüa. Eestis...

12
2

Ministeeriumi ja nende allasutuste töötajate töö eesmärgiks on teenida ühiskonda.

Ei tohi võimaldada ahvatlust erakonnale sundparteistada oma valitsemisala ministeeriumi töötajaid. Sellega tõrjutakse võimekaid ja eetilisi teenistujaid ning edutatakse mitteõiglastel alustel vähemvõimekaid.
Selline käitumine diskrediteerib riiki, tekitab ebatervet...

13
0

Eesti kohtupraktikas on pretsedent,milles EV Põhiseaduse rikkumise kohtuasi lõpetati. Riigikohtu esimees Uno Lõhmus teatas,põhjust selgitamata, et Riigikohtu Kolleegium ei võtnud kohtuasja menetlusse, Sellel Kolleegiumil, mis koosneb presidendi poolt määratud eluaegsetest kohtunikest ,on tõesti vaba voli Põhiseadust ja võimu kuritarvitusi...

15
1

KOV volikogude liikmed ei tohiks olla sama omavalitsuse palgal. Seadusandja on keelanud olla samaaegselt volikogu liige ja valla- või linnaametnik ning seda õigustatult. Probleem aga on laienenud nö järgmisesse ringi. Paljud volikogude liikmed on seotud vallaga tulusa ametikoha kaudu, mille on tihtipeale saanud tänutäheks lojaalsuse eest....

16
0

Mitte lubada ettevõtete nõukogedes poliitikutel lisatulu teenid. Seaduseandja saab selgelt väljendatud soovid delegeerida valdkondadele. Suunitlusi võivad parimal viisil ellu viia oma ala tundvad ja haritud töötajad. Poliitilises tõmbetuules majandust ei arendata. Poliitikute luua on sobiv keskkond arenguks ja selle eest maksumaksja neid palgal...

4
0

Ettepaneku autor Olav Raud, saabus e-posti teel:
Ametikohtade politiseerimist aitab vähendada neis töötavate erakondlaste tasakaalustatuse
nõue. Igas maakonnas ja linnaosas eraldi ei tohi ameteid juhtivatest poliitikutest üle 50% olla
ühest ja üle 75% kahest erakonnast. Vähemalt kolme erakonna kaasamine vähendab poliitilist
kallutatust,...

13
1

Avalikustada Töötukassa ja töötukassale teenuseid osutajate palgad ja teenused.
Milleks on igasugu nõustajate palgaandmed saladuses? Avalikustada need lepingud ja nende reklaamidele kulutatavad andmed.

15
1

Ettepaneku autor Ants Verliin, saabus e-posti teel:
Arvan, et poliitikas erakondade töös ei võiks osaleda riiklike majandusettevõtete juhid, koolide ja kohalike omavalitsuste juhid.

16
2

Diskussioonis riigiettevõtete nõukogude üle on keskseks küsimuseks saanud poliitikute, eriti just Riigikoguliikmete neist väljasaamine. Mina küsiksin pigem, et mida oleks vaja teha, et need nõukogud targemini tegutseksid, ka küsimust poliitikute seal osalemisest käsitleksin sellest vaatepunktist lähtudes. Kuna Riigikogu liikmete hoidmine neis...

7
1

Tõlgendagem ametiisiku määratlust nii: igaüks, kes saab palka (mistahes nime all see ei oleks)avaliku sektori eelarvest, on ametiisik.
Järgmiseks:
Riigikogulase aja on "ostnud" valija: riigikogu ise on enda jaoks määranud, et ta ei puhka (formaal-juriidiliselt), vaid on ametis 24/7. Seega võib riigikogulane saada maksumaksjalt saadavat töötasu...

9
0

TTV kasutab finantseerimiseks maksumaksja raha. Seega oleks justkui tegu avalik-õigusliku TV kanaliga. Kuna eesmärgiks olevat juskui seatud tallinnlaste informeerimine, siis ei ole selleks vaja nii suure mahuga programmi. Kanaleid, mis näitavad täiseti tühise sisuga filme, on niigi mitu. Erakanal võib eetrisse lasta oma raha eest ükskõik, mida....

2
1

Poliitiline süsteem on ainult tööriist,mis seda eesmärki saavutada aitab.Tööriist on praegu rikkis ja meie ülesanne on riist korda teha,aga mitte seda veel rohkem ära lõhkuda. Sellepärast ei tohi midagi muuta igaks juhuks,vaid peab parandama ainult katkised kohad.Süsteemil on põhiseaduse näol tugev vundament.Võibolla on sellest paar kivi...

13
0

Ettepanek oleks see, et telefonioperaatorid laseksid kõigil oma abonomentidel mumbrid isiksustada. Kuna selle tulemusena saab kõrvaldada kelmused ja muud halvad kavatsused, mida need isiksustamata telefoni abonomendid võimaldavad.
Need numbrid ei ole probleemsed ainult mitte Eestis, vaid ka maailma teistes paikades:

3
2

Tagada tegelikkuses RK liikme mitteseotus mandaadiga ja seega ka parteilisest kuuluvusest. Saadik peaks tegutsema parimal moel eelkõige riigi, mitte ainult partei huvidest

13
1

Politiseerumise andmebaas aitab jälgida avalikus korras mittevalitavate ja vaid võimuesindajate otsusest sõltuvatel ametikohtadel töötavate inimeste erakonnastumist.

Avalikest andmebaasidest kogutud info abil saab visualiseerida nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil parteistumist ja parteistamist aastate lõikes - näiteks koolidirektorid,...

4
0

Kohalikud omavalitsused põhjendavad kulutusi meediale sellega, et omavalitsuse inimestele on vaja jagada erapooletut infot.
Samas on Tallinna TV näitel loodud telekanal, mille tegevuse järelvalve on ainult ühe erakonna käes. Esinema pääsevad võimulolijad ning faktiinfo asemel pakutakse maksumaksja raha eest seebiserjaale ja BBC seriaale.
Lisaks...

3
0

Tuleviku tulekuks on ainuke võimalus hoida uks lahti uutele ideedele ja algatustele, et mitte sumbuda erakonnanduse kitsarinnalisusse. Meil on sundpolitiseerimise kogemusi juba küllaga ja selle uusi ilminguid juurde ei vajaks, et mitte sundida rahvast hääletama jalgadega. Lõpetada igasuguste nõukogude koostamisel erakondade mõju, kui vaja, siis...

15
0

Keelata erakondadel poliitiliste otsuste vastuvõtmine mis on vastuolus kehtivate seadustega.

Poliitilise otsusega lõpetati 1995 aastast Eesti Vabariigi Haridusseaduse 27 toodud nõude täitmine. Kutsekoolid ja kõrgkoolid ei anna lõpetajale kutset ega märgi eriala tunnistusele või diplomile, st. ei anna riiklikku kvalifikatsiooni. Seega ei tea...

2
0

Peaminister ja ministrid ei tohiks olla sõltuvad parteidest vaid olema oma ala asjatundjad (mitte nagu NLKP ajal,et sobis igale tööpostile,peaasi,et oli parteitruu).Ainult nii,ilma valitsuskoalitsioonita ja opositsioonita,saaks riigikogu kasutada oma ajupotentsiaali,mitte olla valitsuse kummitempel ja kogu valijaskond oleks esindatud.Praegu on...

28
21

Sarnaselt Vabariigi Presidendile peatada Riigikogu liikmetel ja Vabariigi Valitsuse liikmetel erakondlik kuuluvus. Riigikogu ja Valitsus on ühiskondlikud organid, mis peavad teenima ühiskondlikke ja mitte väikese kildkonna erahuve.

Valimissüsteemi lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks kandideeriksid kõik Riigikokku soovijad üksikkandidaatidena...

14
11

Iga uus poliitiline jõud toob majja uue kantsleri ja abikantslerid.
Pikaajalistes demokraatiates püsivad kõrgemad (ja madalamadki) tsiviilteenitustujad hästi oma ametites.
Kantsler ja tema allvastutavad riigiteenistujad peaksid püsima ametis kindlasti pikemalt kui ühe valimistsükli. Ning viima ellu valija tahet, olgu see siis kommunist või...

3
0

Kohalike omavalituste suurusele tuleks kehtestada piirid vastavalt elanike arvule.

Alampiiri eesmärgiks on sundida liiga väikseid KOV-e liituma ning seega tekivad elujõulisemad omavalitsused.

Ülempiiri eesmärgid:

- KOV politiseerituse vähendamine. Olemuslikult peaks KOV põhiülesanne olema kohalike elanike sotsiaalne hoolekanne ja hea eluolu...

0
0

riigifirma nõukogusse ei saa kuuluda erakonda kuuluv inimene ning kandideeriv inimene peab olema mitte kuulunud kuskile erakonda vähemalt 4 aastat ja tal peab olema vastav haridus.

0
0

Ametnikud, kes soovivad olla erakonnas või valimisliidus peavad saama ka olla. Ametnik inimesena paratamatult toetab oma soosikerakonda. Peame tõstma ametnike eetikataset, sellele aitab kaasa ametnike hulga vähendamine.

0
0

Riigi alus (0)

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Põhiseadus viia vastavusse Põhiseaduse preambulaga, sh anda Eesti kodakondsus vaid neile, kelle mõlemad bioloogilised vanemad on eestlased.
Põhiseaduse preambul:
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis...

0
0

Riigikeel (0)

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Eesti territooriumil tegutsevad ettevõtted ja asutused ei tohi nõuda töötajalt vene keele oskust, kui töökoht ei nõua piiriülest suhtlust. Rahvusvaheline suhtluskeel on inglise keel.
Põhiseaduse 6: Eesti riigikeel on eesti keel.

0
0

Kollane meedia (0)

Janne Mõttus peaaegu 4 aastat

Kollane meedia tuleb keelata, et inimesed osaleksid iseenda mitte kellegi teise elus ning kultuuri ei risustataks välismaise moraalituse/propagandaga.

0
0

Разделить должности канцлера права и омбудсмена

Согласно Закону о канцлере права (ЗКп), Канцлер права осуществляет надзор за соответствием Конституции и Законам постановлений органов государсвенной власти и местных самоуправлений (ст 1. п. 1).
* https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012038

Также в канцлеру права ЭР приписана роль омбудсмена, в...

0
0

Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt saavad Euroopa Parlamendi valimistel kandidaate esitada vaid erakonnad ja kandideerimisõiguslikud isikud iseennast. Seetõttu kandideerivad erakondade kandidaadid ja parteidevälised kandidaadid erinevatel alustel, kusjuures olukord on erakondade kasuks. Viimastest valimistest mäletame, kuidas ühele...

0
0

Ettepaneku autor Andi Humal, saabus e-posti teel:
Sundpolitiseerimine peaks olema karistatav. Sel juhul ei saa rääkida demokraatiast.

0
0

Otsusele peaks kas enne saama KOV-ide lihttoetuse, s.t. poolt on rohkem kui vastu või siis peaks olema suurem poolthäältenõue vastava seadusesätte või otsuse tegemisel Riigikogus.

Sundpolitiseerumine väheneb, kui omavalitsuste eelarveid mõjutavaid otsuseid ei määraks üksi riigis valitseva koalitsiiooni kihk kas ära teha või riigieelarvet lappida...

1
0

Omavalitsuste juhtkond ei saa ajada erakonna asja vaid nemad on kohustatud muretsema kogu elanikkonna heaolu eest parimal võimalikul viisil,mis eeldab ka seda,et ühegi ametniku töölevõtmise eelduseks ei saa plla erakonda kuulumine vaid kompentents ja isikuomadused.

Samuti ei tohiks olla suurte riigiettevõtete juhtimine erakonna asi.Need...

1
0

Riigi depolitiseerimine ja kodanikele tagasiandmine.
Kui tahta, et midagi päriselt muutuks, siis pelgalt kosmeetikast ei piisa. Riigireform - kandvateks teemadeks valimisseadus ning haldusreform.
Miks peab valimistel kandideerimiseks olema ilmtingimata erakond? Miks ei või kandidaate üles seada Põllumeeste Kogu, Ametiühingute Keskliit,...

1
0

Las siis erinevad poliitilised liikumised töötavad ka selle nimel, et nende toetajate ridades oleks rohkem apoliitilisi majandusinimestest patrioote, kellest siis vajaduse korral koostada Vabariigi Valitsus. Miks peavad valitsuses üldse aset leidma poliitilised nääklemised? Las tegelevad Eesti elu-olu praktilise parendamisega. Las need...

16
10

Sundpolitiseerimine on tegelikkuses poliitika kaudu endale „sooja koha“ saamine. Sellise tendentsi vastu aitaks võidelda, kui riiklikult lähtuda vanast põhimõttest: „Vallavanema amet on Auamet“. Seega on palk kõrvalise tähtsusega.
Oluliselt tuleks vähendada nn Tippjuhtide palganumbreid (erandjuhud ongi erand juhud). See soodustaks...

10
2

Sundparteistamine on näilik oht, mille ümber lokkulöömisega varjatakse tegelikku ohtu. Mitmepartei süsteemi korral ei ole hirmu, et üks erakond saaks endale demokraatlikul viisil niivõrd suure võimu, et oma tahet, oma ideoloogiat, parteistatud ametkonna jõul ühiskonnale peale suruda. Sellise olukorraga oleme me tuttavad, sest üsna hiljuti see...

5
16

Kuna de facto on Eestis kommunism ja võimul ka kommunistid, ning nagunii kõik seda juba teavad, siis võiks selle demokraatia-teatri siin Eestis ära lõpetada ja asjad ka de jure korda seada. Ehk siis, luua ühe partei süsteem, mis keelab ära kõik erakonnad peale Reformierakonna. Sedasi saaks lahendatud ka sundpolitiseerimise probleem, sest kõik...

1
17

Idee on selles, et riiki juhtima ja suuri otsuseid vastu võtma pääseksid ainult kogenud poliitikud (kindralid). Selle tasemeni jõudmine võiks toimuda sarnaselt sõjaväega, kus tuleb läbida tõsine hirearhia kadalipp.Sõjaväes ei saa keegi peale sõjakooli (kõrgkooli) lõppu kohe kindraliks. isegi adjudant ei saa otse kindraliks. Meie riigi poliitikas...

4
18

Kõigi poliitikute ja riigiametnike kirjavahetus ning telefonikõned peavad olema avalikud, indekseeritud, reaalajas otsitavad. Delikaatsed isikuandmed ja riigisaladused võiks olla eetikakomisjoni poolt mõneks ajaks (aastaks) varjatud ent selle perioodi möödumisel avaneks automaatselt.
Valijal peaks olema võimalus ostuste tagamaadega,...

17
29

Inimese kuulumine erakonda peaks olema maailmavaate, väärtushinnangute teema. Erakonda ei peaks aus inimene kuuluma selleks, et töökohta saada. Ja tavainimese maailmavaate avalikustamine riigiinstitutsioonide poolt ei ole õige ja on ilmselt vastuolus Põhiseadusega.
Minu väärtushinnangud on minu isiklik asi, mida vaid oma soovi järgi avalikustada...

2
21

Ministrid valitakse avaliku konkursiga ametisse 4 aastaks mis ei kattu riigikogu valitsus ajaga.
Tagab jätkusuutliku arengu, mitte iga erakond ei aja oma valimisvõidu korral erinevat suunda.
Ministrid vastutavad oma tegevuste eest sarnaselt eraettevõtete juhtidega, riigile ja rahvale tekitatud kahju tuleb kinni maksta, mitte uuele ametikohale...

39
53