Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Isikuandmete kaitse

Teave isikuandmete töötlemise kohta Rahvakogu.ee veebilehel

Isikuandmete töötlemisel järgitakse isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid. Isikuandmete vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu. Siit leiate teabe isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Rahvakogu.ee veebilehel Eesti Koostöö Kogu poolt ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Delikaatsed isikuandmed on muu hulgas tema poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed. Isikuandmete töötlemiseks loetakse kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, välja arvatud:

 • 1) juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema töökohustusega;
 • 2) isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Rahvakogu.ee veebilehel viidatakse, kuid mida Eesti Koostöö Kogu ei halda (välislingid).

Andmesubjekti nõusolek

Andmesubjekt on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Rahvakogu.ee portaali oma ettepanekute esitamiseks, enda või juba esitatud ettepaneku kommenteerimiseks või nende täiendamiseks või neile toetuse või vastuseisu väljendamiseks ning kelle andmeid Eesti Koostöö Kogu töötleb kooskõlas käesoleva dokumendiga. Veebilehe Rahavakogu.ee külastamisel või sinna sisse logimisel annab andmesubjekt Eesti Koostöö Kogule nõusoleku oma isikuandmete, seal hulgas delikaatsete isikuandmete, mis puudutavad tema poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi töötlemiseks kooskõlas käesoleva dokumendiga. Nõusoleku võib andmesubjekt igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

Isikuandmeid töödeldakse  selleks, et:

      ühisloome viisil valmistada ette muudatusettepanekuid valimisseaduste, erakonnaseaduse ja teiste demokraatia tulevikuga seotud küsimuste lahendamiseks Eestis;

      koguda ettepanekuid ja kommentaare ning juba esitatud ettepanekuid kommenteerida, täiendada, toetada või olla vastu;

·      täita andmesubjekti ees võetud kohustusi tema poolt tehtud ettepanekute avalikustamiseks ja edastamiseks;

·      paremini mõista andmesubjekti ootusi Eesti Koostöö Kogu poolt korraldatava Jääkeldri, sh Rahvakogu protsessi osas.

Isikuandmeid ei võõrandata, rendita ega anta muul viisil kolmandatele isikutele üle ega anta kolmandate isikute kasutusse.

Rahvakogu.ee veebilehe külastamine

Kui isik külastab Rahvakogu.ee veebilehte sisse logimata, kogutakse tema külastuse kohta järgmised andmed:

 • 1) kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga),
 • 2) kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
 • 3) külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta),
 • 4) infoga, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse 1 aasta.

Veebilehe külastamisel portaali sisse logides on kogutavateks andmeteks lisaks neile, mida kogutakse sisselogimata külastuse puhul:

·      ID kaardiga sisselogimisel Teie isikukood ja nimi,

·      Mobiil-ID ga sisse logides mobiiltelefoni number ja isikukood.

 

Ülalloetletud andmeid näeb ja kasutab Eesti Koostöö Kogu. Kogutavaid andmeid kasutatakse ka statistilistel eesmärkidel isikustamata kujul.

Veebilehe külastamisel portaali sisse logides on avalikkusele nähtavad järgmised andmed:

 • 1) kui sisestatakse ettepanek, siis ettepaneku tegija ees- ja perekonnanimi;
 • 2) kui lisatakse kas iseenda või kellegi teise ettepanekule seda toetav või mittetoetav kommentaar, siis on kommenteerija ees- ja perekonnanimi;
 • 3) kui vajutatakse ettepanekute juures olevale „TOETAN“ või „OLEN VASTU“ ikoonile, siis selle tegevuse teostaja ees- ja perekonnanimi.

 

Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus (pöördumised)

Isikuandmeid kasutatakse pöördujatele vastamiseks. Kui vastamiseks on vaja teha järelepärimisi, avaldab Eesti Koostöö Kogu isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus. Nimetatud dokumente saab esitada nt paberkandjal või e-kirjaga.

Kui Eesti Koostöö Kogule laekub pöördumine, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis pöördumine edastatakse sinna. Pöördujat teavitatakse tema kirja edastamisest.

Eraisiku ja Eesti Koostöö Kogu vaheline kirjavahetus on kaitstud juurdepääsupiiranguga. Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt juurdepääsetav Eesti Koostöö Kogu poolt selleks volitatud isikutel. Kui keegi avaldab soovi isikustatud kirjavahetusega tutvuda, siis hindame, kas teabenõudjal on taotletavale kirjavahetusele juurdepääsuõigus. Isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või aadress – ei väljastata.

Kirjavahetust võidakse kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi ja kvantiteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse vajadusel ainult umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastatakse dokument asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev juurdepääsuõigus (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitatakse Eesti Koostöö Kogus 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele või üleandmisele Rahvusarhiivi. Kui dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang, ei võimalda Rahvusarhiiv neile juurdepääsu kuni avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud piirangu tähtaja lõpuni.

Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine

 

Isikuandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks, kui:

-     isik on oma isikuandmed avalikustanud ise

-     isik on andnud Koostöö kogule nõusoleku andmete avalikustamiseks

-     isikuandmed avalikustatakse seaduse alusel.

Isikuandmete edastamine teisele asutusele ja isikule

Peale eelpool nimetatud juhtude võib piiratud juurdepääsuga isikuandmeid edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus tutvuda isikuandmetega, mis Rahvakogu veebileht või Eesti Koostöö Kogu on nende kohta kogunud. Kui isikuandmed ei ole veebilehel avalikustatud, on võimalik esitada andmete saamiseks taotlus. Võimalusel väljastatakse andmed taotleja soovitud viisil viie tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Eesti Koostöö Kogu peab veenduma taotleja isikusamasuses. Andmete väljastamise eest paberil on võimalik alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest. Isiku kohta kogutud andmetega saab tutvuda Eesti Koostöö Kogus kohapeal või veebiportaalis, selleks tuleb portaali ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga sisse logida.

 

Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse taotlejat. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui selle rahuldamine võib:

 • 1) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • 2) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • 3) raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • 4) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist või töötlemise lõpetamist või andmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui andmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud.

 

Eesti Koostöö Kogu teostab nimetatud toimingud isiku nõudmisel viivitamata, välja arvatud, kui isiku taotlus on põhjendamatu. Eesti Koostöö Kogu teavitab Teid taotluse rahuldamisest või teeb põhjendatud otsuse, kui taotlus jäetakse rahuldamata.

Kui Eesti Koostöö Kogul ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) alust, võib isik  esitada vaide või kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse.