TOIMUNUD RAHVAKOGUD

2019 Metsakogu

Keskkonnaministeerium moodustas metsanduse arengukava koostamiseks METSAKOGU, mille 40 liiget valiti huvi üles näidanud inimeste seast loosiga. Metsakogu kogunes kahel nädalavahetusel märtsis ja aprillis 2019, et läbi arutada ja välja töötada ettepanekud metsanduse arengukava koostamiseks.  Järgmise kümnendi metsanduse kohta tehti kollektiivselt üle 100 ettepaneku. Need on sisendiks järgnevatele aruteludele huvirühmadega, kusjuures metsakogu ettepanekuid esitlevad edaspidi kaks valitud metsakogu liiget.

Loe rohkem Metsakogu kohta Bioneeri artiklist ja keskkonnaministeeriumi lehelt.

2018-2019 #kuidasmekestame üle-eestilised arutelud

Inimvara problemaatikaga tegelev algatus #kuidasmekestame lähtus rahvakogu meetodist üle-eestiliste arutelude korraldamisel. Arutelude eesmärk oli teadvustada rahvastikutrende ja leida probleemidele lahendusi.

Üle Eesti toimus 34 kogukondlikku arutelu. Arutelud olid disainitud knowledge safari meetodil, mis aitas rahvastikuteemaga seotud väljakutseid teavitada ning pani inimesi lahendusi välja töötama. Kogukondlikel aruteludel osales 358 inimest, kes töötasid välja 90 lahendusideed. Veebikorjes lisandus veel lahendusideid. Seejärel korraldas #kuidasmekestame meeskond teemaseminarid, kus valdkondlikud eksperdid vaatasid otsa tööhõive, sündimuse, Eesti-sisese ja Eesti-välise rände lahendusideedele, täpsustades ja prioriseerides neid. Üle 20 täpsustatud ja prioriseeritud ettepaneku edastati asjaomasele ministeeriumile või kohalikule omavalitsusele arengukava protsessi. Paar ettepanekut on vormumas rahvaalgatuseks ehk kollektiivseks pöördumiseks Riigikogule.

Kõik lahendusideed ja täpsemad ettepanekud on üleval #kuidasmekestame kogukondlike arutelude lehel https://kestame.rahvaalgatus.ee/tulemused/.

2017 Uue eakuse rahvakogu

Uue eakuse rahvakogu mõte oli käivitada ühiskondlik arutelu tuleviku eakusest ning otsida lahendusi eakapõlve ümbermõtestamiseks ja -kujundamiseks. Märtsist novembrini 2017 kestnud uue eakuse rahvakogu oli osa Eesti Koostöö Kogu poliitikasoovituste programmist Pension 2050.

Rahvakogus koguti avalikult 80 ideed, millest 30-t riiklikult lahendatavat ettepanekut analüüsisid eksperdid. Mõjuanalüüsidega ettepanekud arutati läbi kolmel teemaseminaril koos algsete ideede autorite ja ekspertidega. Seminaril hääletati edasi 26 ettepanekut, mis vormusid rahvaalgatusteks. Kaks rahvaalgatust on Riigikogus läbi arutatud ja osaliselt lahendatud.

loe täpsemalt uue eakuse rahvakogust

2013 Rahvakogu

Rahvakogu oli kõigile soovijatele avatud algatus, millega valmistati ühisloomeliselt ette muudatusettepanekud poliitilise protsessi ja demokraatia tulevikuga seotud küsimuste lahendamiseks Eestis. Rahvakogu protsess käivitus erakondade rahastamisskandaali ajel. Paarikuuse algatuse viisid vabatahtlikult läbi vabaühendused, erakondade esindajad ja poliitika-uurijad. Esmakordselt Eestis rakendatud meetod osutus edukaks.

2013. aasta Rahvakogu tulemusel muutus erakondade rahastamise kord õiglasemaks, vähenes erakonna asutamise ja parlamendi valimistel osalemise künnis, karmistusid karistused keelatud annetuse vastuvõtmise eest,  laiendati erakondade rahastamise järelevalve komisjoni volitusi ja suurendati alla valimiskünnise jäänud erakondade riigipoolset toetust. Lisaks tekkis parlamendil kohustus arutada vähemalt 1000 allkirjaga kollektiivseid pöördumisi.

loe rohkem